Täysistunnon pöytäkirja 173/2014 vp

PTK 173/2014 vp

Tarkistettu versio2.0

173. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.13—13.42) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (14.46—16.56).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 6 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Lauri Ihalainen /sd (e)
  • Johannes Koskinen /sd
  • Eeva-Maria Maijala /kesk (s)
  • Pentti Oinonen /ps (s)
  • Antti Rantakangas /kesk
  • Juha Väätäinen /ps (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Johannes Koskinen /sd (14.54)

__________

Hallituksen esityksen peruuttaminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 12.3.2015 peruuttanut eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 167/2014 vp laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta. Työjärjestyksen mukaan on peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetettava.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1104, 1113, 1117, 1125, 1127, 1129, 1132, 1133, 1135, 1138—1141, 1144—1147, 1154, 1164/2014 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 10/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 25/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasianvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 172/1/2014

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

"Eduskunta katsoo Suojelupoliisin asiantuntijalausuntoon nojautuen, että Suomen profiloituminen kiinteänä osana ISIL:n vastaista koalitiota lisää operaatioon sisältyviä sisäisen turvallisuuden riskejä Suomessa ja aiheuttaa merkittävää uhkatason nousua. Myös suomalaisjoukkojen omasuojaus toimintaan taistelulinjojen välittömässä läheisyydessä ei ole riittävä.

YK:n valtuutuksen puuttuminen niin käynnissä oleville pommituksille ja muille sotatoimille kuin kansainvälisen turvallisuussektorin koulutusyhteistyölle ei anna edellytyksiä alueen vakauttamisen ensimmäisille askeleille. Kuitenkin Syyrian konflikti edellyttää ennen kaikkea suurvaltojen vuoropuhelun jatkamista ja konfliktin osapuolten tuen ja aseistamisen lopettamista sekä ISIL:n nousun takana oleviin taloudellisiin, poliittisiin, etnisiin, uskonnollisiin ja humanitaarisiin syihin puuttumista. Näistä syistä eduskunta ei pidä perusteltuna, että Suomi osallistuu turvallisuussektorin sotilaskoulutusyhteistyöhön Irakissa."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt äänestetään Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan.

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 185, ei 3, tyhjiä 1; poissa 10.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioksi; Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 lisätalousarvioesityksen (HE 362/2014 vp) täydentämisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 362/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 367/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 48/2014 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 149—199/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 171/3/2014

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset.

Ehdotukset

Seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset tehtiin keskustelun kuluessa:

1. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 24.30.66 vähennettäväksi 250 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

2. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr Johanna Sumuvuoren /vihr kannattamana: momentille 24.30.66 lisäyksenä 15 000 000 euroa kansainväliseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 4, LTA 149)

3. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 15 000 000 euroa poliisin toimintamenoihin. (Vastalause 1)

4. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 26.10.01 lisäyksenä 160 000 euroa huume- ja rahakoirien hankkimiseen ja ylläpitoon poliisille. (LTA 150)

5. Ville Vähämäki /ps Olli Immosen /ps kannattamana: momentilta 26.40.21 vähennettäväksi 7 000 000 euroa turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen osoitetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

6. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 27.10.01 lisäyksenä 20 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenoihin. (Vastalause 1)

7. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 29.10.30 lisäyksenä 22 000 000 euroa ja että momentin päätösosaan lisätään maininta, että määrärahaa saa käyttää enintään 22 000 000 euroa avustuksina lukio-opetuksen laadun kehittämiseen. (Vastalause 2)

8. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 30.20.40 lisäyksenä 37 500 000 euroa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. (Vastalause 2)

9. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 30.40.44 lisäyksenä 5 000 000 euroa puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen. (Vastalause 1)

10. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 50 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 2)

11. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1)

12. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 150 000 000 euroa liikenneverkon korjausvelan pienentämiseen sekä rataosuuksien Ylivieska—Iisalmi—Kontiomäki ja Hyvinkää—Hanko sähköistämisedellytysten varmistamiseen ja Pisara-ratahankkeen suunnittelun jatkamiseen ja hankkeen käynnistämisvalmiuden nostamiseen. (Vastalause 3)

13. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa päällysteiden uusimiseen alempiasteisella tieverkolla Satakunnassa. (LTA 104)

14. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa perustienpitoon Vaasan vaalipiirissä. (LTA 181)

15. Arto Pirttilahti /kesk Mikko Alatalon /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 8 000 000 euroa Pirkanmaan teiden nykyisen palvelutason turvaamiseen. (LTA 182)

16. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Pappilantien 17339 peruskorjaukseen Kurikassa. (LTA 154)

17. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 350 000 euroa yhdystien 17685 perusparantamisen aloittamiseen välillä Vaasantie—Ala-Hella Lapualla. (LTA 156)

18. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 400 000 euroa kevyen liikenteen alikulun rakentamiseen maantielle 6900 Kurikan Jyllintaipaleella. (LTA 157)

19. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Polvenkyläntien ja Hakunintien peruskorjaukseen Kurikassa. (LTA 160)

20. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Miedon koululle Kurikassa. (LTA 168)

21. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 300 000 euroa kantatien 63 parantamiseen ja kantateiden 63 ja 68 välisten risteysjärjestelyiden parantamiseen. (LTA 171)

22. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Seinäjoki—Kaskinen-radan tehostetun kunnossapidon suunnitteluun ja aloittamiseen. (LTA 172)

23. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 000 000 euroa kantatien 44 peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen aloittamiseen Kauhajoella tieosuudella Aronkylä—Honkajoki. (LTA 174)

24. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa Urpilan tien parantamiseen Keski-Suomessa. (LTA 177)

25. Anne Kalmari /kesk Aila Paloniemen /kesk kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainekuljetuksissa käytettävän Keski-Suomen alempiasteisen tiestön parantamiseen. (LTA 180)

26. Pirkko Mattila /ps Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 30 000 000 euroa valtatien 22 parantamiseen, ohituskaistojen sekä alikulkuteiden rakentamiseen. (LTA 184)

27. Mika Raatikainen /ps Tom Packalènin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 775 000 euroa maantien 101 Vartiokylän meluesteen rakentamiseen Helsingissä. (LTA 163)

28. Mika Raatikainen /ps Tom Packalènin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 927 500 euroa maantien 101 Pihlajamäen meluesteen rakentamiseen Helsingissä. (LTA 165)

29. Mika Raatikainen /ps Tom Packalènin /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 2 241 500 euroa valtatien 3 Haagan meluesteen rakentamiseen Helsingissä. (LTA 176)

30. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa seututien 661 Kauhajoki—Isojoki edelleen kehittämiseen. (LTA 169)

31. Maria Tolppanen /ps Osmo Kokon /ps kannattamana: momentille 31.10.20 lisäyksenä 1 700 000 euroa maantien 717 Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähänkyrön kaupunginosa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen. (LTA 173)

33. Ari Jalonen /ps Ismo Soukolan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 4 200 000 euroa valtateiden 8 ja 23 risteyksen eritasoliittymän rakentamiseen. (LTA 139)

34. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa valtatien 18 oikaisun suunnitteluun ja hankkeen käynnistämiseen välillä Ähtärin Myllymäki—Multia. (LTA 188)

35. Vesa-Matti Saarakkala /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 3 000 000 euroa valtatien 3 ja kantatien 67 liittymäjärjestelyihin Kurikassa. (LTA 191)

36. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 1 000 000 euroa tien 387 peruskorjaukseen välillä Raippo—Vaalimaa. (LTA 189)

37. Ari Torniainen /kesk Arto Pirttilahden /kesk kannattamana: momentille 31.10.77 lisäyksenä 6 500 000 euroa valtatien 13 perusparannuksen aloittamiseen Myttiömäen kohdalla Savitaipaleella. (LTA 193)

38. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentille 32.01.22 lisäyksenä 10 000 000 euroa Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivosalueen jätevesipuhdistamon rakentamiseen. Myös purkuputken rakentamiseen varatut rahat käytetään puhdistamon rakentamiseen. (Vastalause 1)

39. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: lausumaehdotus momentin 32.01.22 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että Talvivaaran kipsisakka-altaissa olevaa jätevettä ei pääse tai ei päästetä poistoputken kautta tai muun menetelmän avulla Kainuun luontoon tai vesistöihin puhdistamattomana edes väliaikaisesti saati hätäjuoksutuksena." (Vastalause 1)

40. Kari Uotila /vas Risto Kalliorinteen /vas kannattamana: lausumaehdotus luvun 32.01 kohdalla: "Eduskunta edellyttää, että valtion lisäpanostusten ja mahdolliseen omistusjärjestelyyn osallistumisen ehdottomana lähtökohtana on oltava ympäristövahinkojen korjaaminen ja torjuminen niin välittömien riskien kuin kaivostoiminnan mahdollisen alasajonkin osalta. Valtion vastuut on rajattava koskemaan jo olemassa olevien ympäristövahinkojen hoitamista, siltä osin kun ne kuuluvat valtion hoidettavaksi. Mahdollisen kaivostoiminnan jatkajan on vastattava tulevista ympäristönsuojelukustannuksista. Lisäksi valiokunta edellyttää, että ympäristövahinkojen torjunnassa on hyödynnettävä parasta mahdollista teknologiaa mm. vesien puhdistuksen osalta." (Vastalause 3)

41. Mika Niikko /ps Arja Juvosen /ps kannattamana: momentille 32.30.01 lisäyksenä 3 000 000 euroa työttömien nuorten henkilökohtaiseen ohjaukseen työ- ja elinkeinotoimistossa Uudellamaalla. (LTA 197)

42. Timo Kalli /kesk Markku Rossin /kesk kannattamana: momentin 32.30.51 päätösosaan lisättäväksi maininta, että määrärahaa saa käyttää enintään 10 000 000 euroa ensimmäisen vieraan työntekijän palkkatukeen. (Vastalause 2)

43. Ville Vähämäki /ps Maria Lohelan /ps kannattamana: momentilta 32.70.30 vähennettäväksi 10 000 000 euroa valtion maahanmuuton kustannuksista kunnille maksamiin korvauksiin ehdotetusta määrärahasta. (Vastalause 1)

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ville Vähämäen ehdotus 1 ja Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus 2 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 1 ehdotusta 2 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 1 Outi Alanko-Kahiluodon ehdotusta 2 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 2 äänin

jaa 153, ei 37, tyhjiä 2; poissa 7.

( Ään. 2 )

2) Äänestyksessä Outi Alanko-Kahiluodon ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 164, ei 24; poissa 11.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 3 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 145, ei 45; poissa 9.

( Ään. 4 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 4 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 38; poissa 10.

( Ään. 5 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 5 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 156, ei 36; poissa 7.

( Ään. 6 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 6 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 37; poissa 9.

( Ään. 7 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 7 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 89; poissa 12.

( Ään. 8 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 8 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 116, ei 71; poissa 12.

( Ään. 9 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 9 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 37; poissa 8.

( Ään. 10 )

Puhemies Eero Heinäluoma:

Timo Kallin ehdotus 10 ja Ville Vähämäen ehdotus 11 koskevat samaa määrärahaa. Ensin äänestetään ehdotuksesta 11 ehdotusta 10 vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 11 Timo Kallin ehdotusta 10 vastaan eduskunta hyväksyi ehdotuksen 10 äänin

jaa 137, ei 48, tyhjiä 4; poissa 10.

( Ään. 11 )

2) Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 10 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 106, ei 85; poissa 8.

( Ään. 12 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 12 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 130, ei 38, tyhjiä 18; poissa 13.

( Ään. 13 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 13 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 44; poissa 8.

( Ään. 14 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 14 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40; poissa 9.

( Ään. 15 )

Äänestyksessä Arto Pirttilahden ehdotuksesta 15 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 29, tyhjiä 6; poissa 20.

( Ään. 16 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 16 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 17 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 17 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 41; poissa 9.

( Ään. 18 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 18 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 40; poissa 11.

( Ään. 19 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 19 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 40; poissa 9.

( Ään. 20 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 20 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 151, ei 40; poissa 8.

( Ään. 21 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 21 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 41; poissa 11.

( Ään. 22 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 22 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 41, tyhjiä 1; poissa 7.

( Ään. 23 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 23 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 148, ei 41; poissa 10.

( Ään. 24 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 24 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 29, tyhjiä 11; poissa 10.

( Ään. 25 )

Äänestyksessä Anne Kalmarin ehdotuksesta 25 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 135, ei 45, tyhjiä 4; poissa 15.

( Ään. 26 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 26 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 143, ei 48; poissa 8.

( Ään. 27 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 27 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 152, ei 39; poissa 8.

( Ään. 28 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 28 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 41; poissa 9.

( Ään. 29 )

Äänestyksessä Mika Raatikaisen ehdotuksesta 29 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 43; poissa 12.

( Ään. 30 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 30 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 39; poissa 11.

( Ään. 31 )

Äänestyksessä Maria Tolppasen ehdotuksesta 31 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 149, ei 40; poissa 10.

( Ään. 32 )

Äänestyksessä Ari Jalosen ehdotuksesta 33 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 39; poissa 10.

( Ään. 33 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 34 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 140, ei 40; poissa 19.

( Ään. 34 )

Äänestyksessä Vesa-Matti Saarakkalan ehdotuksesta 35 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 150, ei 39; poissa 10.

( Ään. 35 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 36 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 147, ei 35, tyhjiä 9; poissa 8.

( Ään. 36 )

Äänestyksessä Ari Torniaisen ehdotuksesta 37 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 138, ei 33, tyhjiä 10; poissa 18.

( Ään. 37 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 38 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 132, ei 54; poissa 13.

( Ään. 38 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 39 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 123, ei 59; poissa 17.

( Ään. 39 )

Äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksesta 40 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 127, ei 55; poissa 17.

( Ään. 40 )

Äänestyksessä Mika Niikon ehdotuksesta 41 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 144, ei 45, tyhjiä 1; poissa 9.

( Ään. 41 )

Äänestyksessä Timo Kallin ehdotuksesta 42 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 91; poissa 9.

( Ään. 42 )

Äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksesta 43 eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 155, ei 37; poissa 7.

( Ään. 43 )

__________

Ritva Elomaa /ps:

Arvoisa puhemies! Kohta 2 ja toinen äänestys: tarkoitukseni oli äänestää "jaa".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

Teuvo Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Kohta 24, tarkoitus oli äänestää "ei".

Puhemies Eero Heinäluoma:

Merkitään.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunta on hyväksynyt lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 55/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin taikka hylätä. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 172/7/2014

Keskustelussa on Markus Lohi Vesa-Matti Saarakkalan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin äänin

jaa 117, ei 72; poissa 10.

( Ään. 44 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 3 ja 149 a §:n sekä kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 363/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 50/2014 vp

Lakialoite  LA 49/2013 vp, 65, 91/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 54/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 172/9/2014

Keskustelussa on Risto Kalliorinne Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä Risto Kalliorinteen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 134, ei 57; poissa 8.

( Ään. 45 )

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 55/2014 vp

Lakialoite  LA 56/2011 vp, 1/2013 vp

Toimenpidealoite  TPA 47/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta. Keskustelu asiasta päättyi 11.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 171/5/2014

Keskustelussa on Pirkko Mattila Lea Mäkipään kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 72; poissa 8.

( Ään. 46 )

Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 119, ei 69; poissa 11.

( Ään. 47 )

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.3.2015 pidetyssä ensimmäisissä täysistunnossa.

PTK 169/22/2014

Keskustelussa on Arja Juvonen Mika Niikon kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen äänin

jaa 148, ei 37; poissa 14.

( Ään. 48 )

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n sekä rikoslain 2 a luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 291/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 36/2014 vp

Lakialoite  LA 22/2012 vp, 17/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 172/13/2014

Keskustelussa on Aino-Kaisa Pekonen Risto Kalliorinteen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset äänin

jaa 168, ei 23; poissa 8.

( Ään. 49 )

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 31/2014 vp

Lakialoite  LA 57/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 169/12/2014

Keskustelussa on Jari Myllykoski Markus Mustajärven kannattamana tehnyt seuraavat kaksi lausumaehdotusta:

1) "Eduskunta edellyttää, että selvitetään kalastonhoitomaksusta vapauttamisen laajentamista työmarkkinatuen, peruspäivärahan ja toimeentulotuen pitkäaikaisiin saajiin sosiaalisin perustein ja välineenä syrjäytymisen ehkäisemiseksi."

2) "Eduskunta edellyttää kalastuslain 43 §:n johdosta seurantaa, jolla varmistetaan, ettei kolttasaamelaisten, inarinsaamelaisten ja paikallisten maattomien kalastajien kalastuksen nautintaoikeus vaarannu siksi, että Inarijärvellä kalastusoikeuksien säädetään jatkuvan siten, että kestävän kalastuksen enimmäismäärästä 2/3 kuuluu valtiolle."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 98, ei 92; poissa 9.

( Ään. 50 )

Äänestyksessä Jari Myllykosken ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 91, tyhjiä 1; poissa 8.

( Ään. 51 )

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 341/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 29/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 12.3.2015 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 172/16/2014

Keskustelussa on Tuomo Puumala Ritva Elomaan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset kaksi lausumaehdotusta.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä Tuomo Puumalan ehdotuksesta 1 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 75; poissa 11.

( Ään. 52 )

Äänestyksessä Tuomo Puumalan ehdotuksesta 2 mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 113, ei 70; poissa 16.

( Ään. 53 )

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan muutosten ja Islannin osallistumisesta Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Islannin velvoitteiden yhteiseen täyttämiseen Kioton pöytäkirjan mukaisella toisella velvoitekaudella tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi muutosten ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 366/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 23/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä pöytäkirjan muutoksista, sopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Keskustelu asiasta päättyi 10.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 169/27/2014

Keskustelussa on Martti Mölsä Jari Lindströmin kannattamana ehdottanut, että pöytäkirjan muutokset, sopimus ja ilmoituksen antaminen sekä lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ehdotan, että pöytäkirjan muutoksista, sopimuksesta ja ilmoituksen antamisesta sekä lakiehdotuksista päätetään yhdessä.

Menettelytapa hyväksyttiin

Puhemies Eero Heinäluoma:

Joka hyväksyy pöytäkirjan muutokset, sopimuksen ja ilmoituksen antamisen sekä lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on nämä hylätty.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi pöytäkirjan muutokset, sopimuksen ja ilmoituksen antamisen sekä ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 155, ei 36; poissa 8.

( Ään. 54 )

Pöytäkirjan muutosten, sopimuksen ja ilmoituksen antamisen ainoa käsittely ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tämän jälkeen istunto keskeytetään suuren valiokunnan kokousta varten, ja istuntoa jatketaan kello 14.45.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.42.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 14.46.

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle itsenäisten maiden alkuperäis- ja heimokansoja koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 264/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 25/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 56 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 364/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2014 vp

Lakialoite  LA 41/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/1/2014

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 359/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 49/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/2/2014

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 56/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/3/2014

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 58/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 38/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/4/2014

17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka RaVI:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään perjantaina 13.3.2015 kello 17.30.

Täysistunto lopetettiin kello 16.56.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​