Täysistunnon pöytäkirja 174/2014 vp

PTK 174/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

174. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2015

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (17.45—17.59), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.59—19.45 ja 21.51—22.19) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (19.45—21.51).

Nimenhuuto

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 210/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 28/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/5/2014

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolaissa, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetussa laissa ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen rahoituksesta ja laeiksi lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 18 §:n ja opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 310/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 30/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/6/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi edellytyksistä osallistua tietyissä Ahvenanmaan maakuntaan rakennettavissa tuulivoimaloissa tuotetun sähkön tuotantotuen kustannuksiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 274/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 33/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 175/7/2014

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon palveluja eräille ulkomaalaisille ja laiksi rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 343/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 12/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Asia pantiin pöydälle 9.3.2015 pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa.

PTK 167/22/2014

Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna lauantaina 14.3.2015 kello 10.

Täysistunto lopetettiin kello 22.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​