Täysistunnon pöytäkirja 18/2009 vp

PTK 18/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

18. KESKIVIIKKONA 4. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (15.00—16.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.57—18.22).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 43 edustajaa:

 • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Paavo Väyrynen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Mauri Pekkarinen /kesk (16.58)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.3. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

4. ja 5.3. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.—6.3. edustaja

 • Tero Rönni /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2008 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 3.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 17/2/2009

Keskustelussa on ed. Saara Karhu ed. Tommy Tabermannin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään, ja tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Ed. Jyrki Yrttiaho on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään, ja tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että tietosuojavaltuutetun virastolle taataan valtion tuottavuusohjelman estämättä riittävät talous- ja henkilöresurssit, jotta viranomainen voi hoitaa lisääntyvät valvontavelvollisuudet."

Ed. Toimi Kankaanniemi on ed. Sari Palmin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin sähköisen viestinnän tietosuojalain tarkistamiseksi siten, että yhteisötilaajalle annetaan oikeus käsitellä viestien tunnistetietoja ainoastaan yrityssalaisuuksien vuotamistapausten selvittämiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 96, ei 56; poissa 47.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Saara Karhun ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 99, ei 53; poissa 47.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 56; poissa 47.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Toimi Kankaanniemen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 94, ei 60; poissa 45.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/3/2009

3) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 20/4/2009

4) Hallituksen esitys laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 9) asiasta.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 19/5/2009

5) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttami- sesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 54/2008 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 235/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 5.3.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 18.22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen