Täysistunnon pöytäkirja 180/2002 vp

PTK 180/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

180. KESKIVIIKKONA 15. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Maija Rask /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.1. edustajat

 • Timo Ihamäki /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Jari Vilén /kok

15. ja 16.1. edustajat

 • Tarja Kautto /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.1. edustajat

 • Juha Karpio /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk

15.—17.1. edustaja

 • Kari Urpilainen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.1. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuula Haatainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Annika Lapintie /vas
 • Pehr Löv /r
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas

__________

Edustajien istumajärjestys

Puhemies:

Ed. Seppo Kanerva on 14. päivänä tammikuuta 2003 muodostanut Liberaalien eduskuntaryhmä -nimisen eduskuntaryhmän. Tämän ilmoituksen on katsottu merkitsevän sitä, että ed. Seppo Kanerva on samana päivänä eronnut Keskustan eduskuntaryhmästä.

Tämän johdosta puhemiesneuvosto eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 12 kohdan nojalla ehdottaa eduskunnan 31. päivänä maaliskuuta 1999 hyväksymää istumajärjestystä muutettavaksi siten, että Liberaalien eduskuntaryhmä sijoitetaan Keskustan eduskuntaryhmän ja Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän väliin. Tämä tarkoittaa sitä, että ed. Seppo Kanerva säilyttää nykyisen istumapaikkansa istuntosalissa.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 106/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 219, 269/2001 vp, 47/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 49. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 3 ja 6 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 167/2002 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

4) Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 173/2002 vp (Valto Koski /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

5) Laki lähestymiskiellosta annetun lain 3 ja 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 176/2002 vp (Marja-Leena Kemppainen /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 183/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 240/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

8) Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Lakialoite  LA 177/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan varsinaiseen täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava varsinainen täysistunto on huomenna torstaina kello 18, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 17.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​