Täysistunnon pöytäkirja 184/2002 vp

PTK 184/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

184. TIISTAINA 21. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Esko Helle /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Niilo Keränen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Heli Paasio /sd
 • Kirsi Piha /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.1. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sauli Niinistö /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

21. ja 22.1. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Niilo Keränen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas

21.—24.1. edustaja

 • Jukka Mikkola /sd

21.—28.1. edustaja

 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.1. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.1. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Heli Paasio /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

21. ja 22.1. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys kansalaisuuslaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2002 vp

Lakialoite  LA 180/1999 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 8. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 18/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2002 vp

Lakialoite  LA 106/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 219, 269/2001 vp, 47/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus koskee Ahvenanmaan itsehallintolakia. Siitä on näin ollen tehtävä päätös perustuslain 73 §:n 1 momentin mukaisessa perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei muuta ehdotusta tehdä, äänten enemmistöllä hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on muilta osin kuin lepäämään jätetyn lakiehdotuksen osalta loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys Namibian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 252/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 31/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Intian tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 262/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 32/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Iranin islamilaisen tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 33/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys rikollisjärjestön toimintaan osallistumisen säätämisestä rangaistavaksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 183/1999 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 26/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys yhteismetsälaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 240/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 13/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 49/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 177/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 50/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi rakennustuotteiden hyväksynnästä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 148 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 227/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 21/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Ympäristövaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 163/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 24/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 159/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 221/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​