Täysistunnon pöytäkirja 189/2002 vp

PTK 189/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

189. TIISTAINA 28. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Riitta Korhonen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Raimo Mähönen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Ismo Seivästö /kd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Martti Tiuri /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Riitta Korhonen /kok
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Niilo Keränen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.1. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Martti Korhonen /vas
 • Jari Koskinen /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

28. ja 29.1. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

28.—30.1. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Gunnar Jansson /r
 • Tarja Kautto /sd
 • Martti Tiuri /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

28.1. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.1. edustajat

 • Niilo Keränen /kesk
 • Riitta Korhonen /kok
 • Kalervo Kummola /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 23. päivänä tammikuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 76, 77/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 76 osalta lakivaliokunnan sekä

asian U 77 osalta hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 11, 22/1999 vp, 139/2000 vp, 3, 30, 54, 61, 105, 111, 160/2001 vp, 28/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 124/2000 vp, 71, 141, 144, 230/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 28. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 30/2001 vp pohjautuva 2. lakiehdotus, hallituksen esitykseen sisältyvät 3.—11. ja 13.—26. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 27. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

2 b luvun 3 § ja luvun otsikko sekä 3 luvun 1—5 § hyväksytään keskustelutta.

3 luvun 6 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Tämä pykälä ei korjaannu edes korjaamalla, joten ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että pykälä poistetaan kokonaan.

Seppo Lahtela /kesk:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Sulo Aittoniemi /alk:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. S. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Kankaanniemi on ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Myllyniemen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ed. Kankaanniemen ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 66 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 99.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 68 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 97.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 luvun 7 § ja luvun otsikko sekä 4 luvun 1 § hyväksytään keskustelutta.

4 luvun 2 §

Keskustelu:

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Tämäkään pykälä ei korjaannu korjaamalla, joten ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Sulo Aittoniemi /alk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Myllyniemi ed. S. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Kankaanniemi on ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Myllyniemen ehdotuksesta ja sen jälkeen pykälän poistamista koskevasta ed. Kankaanniemen ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 69 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 96.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 69 jaa- ja 34 ei-ääntä; poissa 96.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 luvun 3—7 § ja luvun otsikko,

5 luvun 1—8 § ja luvun otsikko,

6 luvun 1—3 § ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 4—8 § ja 4 §:n edellä oleva väliotsikko, 9—12 § ja 9 §:n edellä oleva väliotsikko, 13—16 § ja 13 §:n edellä oleva väliotsikko ja luvun otsikko,

7 luvun 3 ja 7 § ja luvun otsikko,

10 luvun 1 § ja luvun otsikko,

17 luvun 23 § ja luvun otsikko,

45 luvun 14 § sekä 26 a ja 26 b § ja 26 a §:n edellä oleva väliotsikko ja luvun otsikko sekä

48 a luvun 6 § ja luvun otsikko,

voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 30/2001 vp sisältyvään 1. lakiehdotukseen pohjautuvan 2. lakiehdotuksen, hallituksen esitykseen sisältyvien 3.—11. ja 13.—26. lakiehdotuksen sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottaman uuden 27. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen muiden lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten kuin lakialoitteeseen n:o 30/2001 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

2) Hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi
Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2001 vp, 91/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 27. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen n:o 83/2001 vp sisältyvään 1. lakiehdotukseen ja hallituksen esitykseen n:o 91/2002 vp sisältyvään lakiehdotukseen pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen n:o 83/2001 vp sisältyvät 2.—4. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakivaliokunnan mietinnössä ehdotettu 1. lakiehdotus

2 luvun 8 § ja luvun otsikko,

16 luvun 3 § ja luvun otsikko,

22 luvun 9 § ja luvun otsikko,

25 luvun 10 a §, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 13 §, 14 a — 14 c § ja 14 a §:n edellä oleva väliotsikko, 15 ja 16 § ja 15 §:n edellä oleva väliotsikko ja luvun otsikko sekä

26 luvun 1 ja 1 a § ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 1 b § ja sen edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

26 luvun 2 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että 2 § poistetaan.

Leea Hiltunen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Kari Myllyniemi /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 § saa sen muodon, joka ilmenee vastalauseesta 1, jolloin vastaavasti pykälän edellä oleva väliotsikko muuttuu.

Sulo Aittoniemi /alk:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Myllyniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. L. Hiltusen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. Ed. Myllyniemi on ed. Aittoniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksissä ehdotan meneteltäväksi siten, että ensin äänestetään pykälän sisältöä koskevasta ed. Myllyniemen ehdotuksesta ja sitten pykälän poistamista koskevasta ed. Kankaanniemen ehdotuksesta.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Myllyniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Myllyniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 70 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 105.

( Ään. 5 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt mietinnön.

2) Äänestys ed. Kankaanniemen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 85 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 105.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

26 luvun 2 a § ja 2 §:n edellä oleva väliotsikko, 3 ja 4 § ja 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 7, 9, 10 ja 11 §, 12 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 13 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 20, 21, 24 a, 24 b ja 28 § sekä luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—4. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 25/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 25. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain sekä rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 49/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteeseen n:o 49/2001 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Lakialoite laiksi rakennerahasto-ohjelmien kansallisesta hallinnoinnista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Lakialoite  LA 144/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 126/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, lakialoitteisiin n:ot 144 ja 126/2002 vp pohjautuva lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laeiksi työeläkekassan muuttamisesta keskinäiseksi työeläkevakuutusyhtiöksi sekä lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 51/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain, eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 52/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 272/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 7/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 164/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 268/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.40.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen