Täysistunnon pöytäkirja 19/2001 vp

PTK 19/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. PERJANTAINA 2. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Klaus Bremer /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Esko Helle /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kari Kantalainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paula Kokkonen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija-Liisa Rask /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Paula Kokkonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

2.3. edustajat

 • Martti Korhonen /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Maija Rask /sd
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

2.3. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.3. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk

Toinen varapuhemies:

Ed. Bremer pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn vuoksi ajalle 2.—9.3. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48 §:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Bremerin pyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 17—19/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 1040, 1047, 1048, 1054, 1058, 1061/2000 vp.

__________

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Andersson vapautusta työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 6. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 2/2001 vp

Hallituksen esitys  HE 165/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen 1) asia, joka koskee eduskunnan käsiteltäväksi palautunutta, tasavallan presidentin vahvistamatta jättämää lakia maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 3, jossa valiokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että voimaantulosäännökseen tehdään teknisluontoinen muutos.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta hyväksyy lain maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lain käsittely yhden käsittelyn asiana päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 1/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 188/2000 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 14/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​