Täysistunnon pöytäkirja 19/2002 vp

PTK 19/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

19. PERJANTAINA 1. MAALISKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Leena Rauhala /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Martti Tiuri /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

1.3. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas

4.—14.3. edustajat

 • Nils-Anders Granvik /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

1.3. edustajat

 • Irina Krohn /vihr
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

1.—19.3. edustaja

 • Pehr Löv /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

1.3. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Holmlund /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Väistö /kesk

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 11—13/2002 vp.

__________

Kuntoutusselonteko 2002

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella viime helmikuun 28. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston antama Kuntoutusselonteko 2002 (VNS 1/2002 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Eduskunnan työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona 6. päivänä maaliskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikkona pidettävään täysistuntoon.

__________

Lakialoitteen siirto

Puhemies:

Ed. Kähkösen ym. lakialoite LA 7/2002 vp, joka sisältää ehdotuksen laiksi metsästyslain 73 §:n muuttamisesta, on 20. päivänä helmikuuta 2002 lähetetty maa- ja metsätalousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että aloite siirrettäisiin lakivaliokuntaan, jonka käsiteltäväksi on 14. päivänä marraskuuta 2001 lähetetty hallituksen esitys luonnonvararikoksia koskevien säännösten uudistamisesta (HE 203/2001 vp).

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1353, 1360, 1365, 1375, 1377, 1383, 1390, 1398, 1399, 1401, 1402, 1404—1414, 1416, 1417, 1420, 1424, 1430/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseneksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Backman ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Kiljunen sekä

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Ranta.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 202/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 2/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan oikeusasiamiehen johtosäännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 1/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 213/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 250/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.13.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio