Täysistunnon pöytäkirja 192/2002 vp

PTK 192/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

192. TORSTAINA 30. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Elo /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Anne Huotari /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Tarja Kautto /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Maija Rask /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Martti Tiuri /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Marjatta Vehkaoja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

30.1. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Kimmo Sasi /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

30. ja 31.1. edustaja

 • Maija Rask /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

30. ja 31.1. edustaja

 • Tanja Karpela /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

30.1. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Marjatta Vehkaoja /sd

30. ja 31.1. edustaja

 • Merikukka Forsius /vihr

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 167/2002 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 22/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 180/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki sairausvakuutuslain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 181/2002 vp (Leena Rauhala /kd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki pelastustoimilain 56 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 182/2002 vp (Aulis Ranta-Muotio /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

5) Laki metsälain 7 ja 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 183/2002 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Laki kansaneläkelain 22 c §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 184/2002 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen