Täysistunnon pöytäkirja 193/2002 vp

PTK 193/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

193. PERJANTAINA 31. TAMMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tuija Brax /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Paavo Lipponen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Tuija Brax /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.1. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.1. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.1. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Raija Vahasalo /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys rikosoikeuden yleisiä oppeja koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 44/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 11, 22/1999 vp, 139/2000 vp, 3, 30, 54, 61, 105, 111, 160/2001 vp, 28/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 124/2000 vp, 71, 141, 144, 230/2001 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen sisältyvään 2. lakiehdotukseen ja lakialoitteeseen n:o 30/2001 vp sisältyvään 1. lakiehdotukseen pohjautuva 2. lakiehdotus, hallituksen esitykseen sisältyvät 3.—11. ja 13.—26. lakiehdotus sekä lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 27. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—11. ja 13.—27. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 12. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä muiden lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten kuin lakialoitteeseen n:o 30/2001 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys oikeudenkäymiskaaren hovioikeusmenettelyä koskevien säännösten sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi

Hallituksen esitys valitusta hovioikeuteen ja valitusasian käsittelyä hovioikeudessa koskevien oikeudenkäymiskaaren säännösten muuttamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83/2001 vp, 91/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 27/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen n:o 83/2001 vp sisältyvään 1. lakiehdotukseen ja hallituksen esitykseen n:o 91/2002 vp sisältyvään lakiehdotukseen pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen n:o 83/2001 vp sisältyvät 2.—4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi hätäkeskuslain 2 ja 8 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 193/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 19/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 25/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 25 a §:n 1 momentin ja 41 d §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 17/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 34/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 5/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 20/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti keskiviikkona 5. päivänä helmikuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 15.30, jolloin tarkoituksena on vain mietintöjen pöydällepano.

Täysistunto keskeytetään kello 13.12.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.30

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

Ed. Brax merkitään läsnä olevaksi.

__________

9) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 92/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 154/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 26/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 40/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 244/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 94, 197/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2002 vp

Lakialoite  LA 95/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 193/2000 vp, 203, 280/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 15.33.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen