Täysistunnon pöytäkirja 194/2002 vp

PTK 194/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

194. TIISTAINA 4. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Eero Lämsä /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.2. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Timo Ihamäki /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Outi Ojala /vas
 • Jari Vilén /kok

4. ja 5.2. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

4.—12.2. edustaja

 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.2. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.2. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Irja Tulonen /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 30. päivänä tammikuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 78/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 154/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys hautaustoimilaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 21/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys viestintämarkkinoita koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 112/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 26/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 40/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikennevaliokunnan mietintö n:o 26. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys ulkomailla olevien ja eräiden muiden henkilöiden sosiaaliturvan rahoitusta koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 244/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 55/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 55. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi

Hallituksen esitys kunnalliseksi eläkelaiksi ja kunnallisen eläkelain voimaanpanolaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 94/2002 vp) täydentämisestä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 94, 197/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 56/2002 vp

Lakialoite  LA 95/2001 vp

Toimenpidealoite  TPA 193/2000 vp, 203, 280/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 56. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä ehdotettujen, hallituksen esityksiin n:ot 94 ja 197/2002 vp pohjautuvien lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 9/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 34/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 34.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi valmiuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2002 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty 1. lakiehdotus koskee valmiuslain muuttamista, ja siitä on tehtävä päätös perustuslain 73 §:n 1 momentissa säädetyssä järjestyksessä. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei muuta ehdotusta tehdä, äänten enemmistöllä hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 2.—16. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

1. lakiehdotus hyväksytään, ja se jää perustuslain 73 §:n 1 momentin nojalla lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin.

2.—16. lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on muiden kuin lepäämään jätetyn 1. lakiehdotuksen osalta loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 164/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 53/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys laiksi tapaturmavakuutuslain 15 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 268/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 272/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 273/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 267/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio