Täysistunnon pöytäkirja 199/2002 vp

PTK 199/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

199. MAANANTAINA 10. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Leea Hiltunen /kd
 • Ville Itälä /kok
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Maija Perho /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Katja Syvärinen /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Leena Luhtanen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Timo E. Korva /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.2. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Timo Ihamäki /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Perho /kok
 • Jari Vilén /kok

10. ja 11.2. edustajat

 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.2. edustaja

 • Säde Tahvanainen /sd

10. ja 11.2. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.2. edustajat

 • Leea Hiltunen /kd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Timo E. Korva /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Iivo Polvi /vas
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Jouko Skinnari /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

10. ja 11.2. edustaja

 • Reijo Laitinen /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 6. päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 79—84/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 79 osalta perustuslakivaliokunnan ja talousvaliokunnan,

asian U 80 osalta valtiovarainvaliokunnan sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan,

asian U 81 osalta liikennevaliokunnan ja ympäristövaliokunnan sekä

asioiden U 82—84 osalta liikennevaliokunnan

on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 11. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Työjärjestyksen muuttamista tarkoittavan päätösehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 43. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 200/4/2002

4) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Valtioneuvoston asetus Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston Angolaa koskevaan päätökseen perustuvien velvoitusten täyttämisestä annetun asetuksen kumoamisesta

Ainoa käsittely

Asetus  A 4/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 35/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 35.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta hyväksyy ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvän ehdotuksen, ettei käsiteltävänä olevaa valtioneuvoston asetusta ole kumottava.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 200/1/2002

8)  Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus 6.11.2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 45/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 45.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 121/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 200/3/2002

10) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 272/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 41/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta eräiden saatavien, maksujen ja tullien sekä verojen perinnässä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 273/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 42/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 267/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 22/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 194/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 209/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 15/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laeiksi yrittäjien eläkelain ja sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 261/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 57/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 175/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Koska ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—17. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 18. lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden ja kun 18. lakiehdotuksesta on säädettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:

Ensin tehdään päätös siitä talousvaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee 18. lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi. Jos talousvaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään kyseisen lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos sitä vastoin ehdotus lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi hylätään, on tehtävä päätös lakiehdotusten hyväksymisestä jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai niiden hylkäämisestä.

Menettelytapa hyväksytään.

18. lakiehdotus julistetaan kiireelliseksi yksimielisesti.

18. lakiehdotus hyväksytään yksimielisesti.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti 1.—17. lakiehdotus katsotaan myös hyväksytyiksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys velan vanhentumista ja julkista haastetta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 187/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 28/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—19. lakiehdotus ja talousvaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 20. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Talousvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 3/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 52/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2002 vp

Lakialoite  LA 24—26/1999 vp, 168/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 291/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.49.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​