Täysistunnon pöytäkirja 20/2001 vp

PTK 20/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. TIISTAINA 6. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Klaus Bremer /r
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Satu Hassi /vihr
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pia Viitanen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Satu Hassi /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Riitta Prusti /sd

6. ja 7.3. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Gunnar Jansson /r

6.—8.3. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Vanhanen /kesk

6.—13.3. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

6.—15.3. edustaja

 • Olli-Pekka Heinonen /kok

6.—28.3. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.3. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

6.—9.3. edustajat

 • Hannu Takkula /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

6.3. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Heli Paasio /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 1. päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 5—7/2001 vp. Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian n:o U 5 osalta perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan,

asian n:o U 6 osalta liikennevaliokunnan sekä

asian n:o U 7 osalta sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunnan jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Mertjärvi.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 19/2001 vp (Päivi Räsänen /skl ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 205/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​