Täysistunnon pöytäkirja 20/2006 vp

PTK 20/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. KESKIVIIKKONA 8. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Esa Lahtela /sd
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Saara Karhu /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Matti Ahde /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

8.3. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

8.—10.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Erkki Tuomioja /sd

8.—11.3. edustaja

 • Minna Lintonen /sd

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

8.3. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Leena Rauhala /kd

8.3.—25.6. edustaja

 • Terhi Peltokorpi /kesk (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

8.3. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Jouni Backman /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

8. ja 9.3. edustaja

 • Susanna Haapoja /kesk

8.—10.3. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valtiovarainvaliokunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valiokunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Eero Reijonen.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Osmo Soininvaara.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Mari Kiviniemi.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 3/2006 vp

Puhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 4) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenen selvitys sidonnaisuuksistaan.

Käsittelyn pohjana on 3. päivänä maaliskuuta 2006 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ministeri Paula Lehtomäen selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys työntekijän eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2006 vp

Lakialoite  LA 31/2003 vp, 24, 66, 127/2004 vp, 31/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—3. ja 5. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 22/1/2006

6) Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 200/2005 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 8/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

__________

9) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 10/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 152/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 4/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 214/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

15)  Kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen

Välikysymys  VK 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen jatketaan eilen pidetyssä istunnossa keskeytettyä, kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaamista koskevan ed. Jyrki Kataisen ym. välikysymyksen n:o 1 käsittelyä.

PTK 19/1/2006

Keskustelu jatkuu:

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 21/1/2006

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 21.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​