Täysistunnon pöytäkirja 20/2009 vp

PTK 20/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

20. PERJANTAINA 6. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (13.03—13.08).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 41 edustajaa:

 • Janina Andersson /vihr
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Saara Karhu /sd
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Krista Kiuru /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Jari Larikka /kok
 • Eero Lehti /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Satonen /kok
 • Paula Sihto /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Antti Vuolanne /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuula Peltonen /sd

8.—11.3. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

9.—12.3. edustaja

 • Esko Kiviranta /kesk

9.—13.3. edustaja

 • Päivi Lipponen /sd

9.3.—1.4. edustaja

 • Hannakaisa Heikkinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.3. edustajat

 • Tero Rönni /sd
 • Minna Sirnö /vas
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1038, 1048, 1053, 1054, 1058, 1064/2008 vp, 1, 3, 6—9, 11, 13, 14, 18—20, 23, 26, 32, 41, 42, 48, 77/2009 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseneksi ed. Anne Kalmarin ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Elsi Kataisen,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Antti Kaikkosen,

liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäseneksi ed. Esko Ahosen,

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Elsi Kataisen ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Markku Rossin.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Suomen osallistuminen ISAF-operaation tukitoimiin vaalien järjestämiseksi Afganistanissa vuonna 2009

Valtioneuvoston selonteko  VNS 8/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 8 johdosta.

Keskustelu asiasta päättyi 5.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 19/2/2009

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Annika Lapintien kannattamana ehdottanut, että mietinnössä ehdotetun kannanoton 1. kohta korvataan vastalauseen mukaisella lausumalla.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Esko-Juhani Tennilän ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 140, ei 14, tyhjiä 1; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.3.2009 täysistunnossa.

PTK 18/2/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1 ja 2 §:n mietinnön mukaisina.

3 §

Rakel Hiltunen /sd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 3 § saa muodon, joka on vastalauseessa.

Susanna  Huovinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Hiltusen ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Rakel Hiltunen on ed. Susanna Huovisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Rakel Hiltusen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 99, ei 58; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta hyväksyi 4—11 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 4.3.2009 täysistunnossa.

PTK 18/3/2009

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi 1—6 §:n mietinnön mukaisina.

7 §

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että 7 § kuuluu vastalauseen 2 mukaisesti niin, että perusomavastuu korkotukilainan korosta on 1,5 prosenttia.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Tiusasen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 7 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 98, ei 58; poissa 43.

( Ään. 3 )

Eduskunta hyväksyi 8—24 §:n, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad, MINURCAT)

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 10.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 10.3.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​