Täysistunnon pöytäkirja 200/2002 vp

PTK 200/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

200. TIISTAINA 11. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Christina Gestrin /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Irja Tulonen /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Kimmo Sasi /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.2. edustajat

 • Paavo Lipponen /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd

11. ja 12.2. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.2. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Lasse Virén /kok

11.—14.2. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.2. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Juha Karpio /kok
 • Paula Kokkonen /kok
 • Riitta Korhonen /kok
 • Valto Koski /sd

11. ja 12.2. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

__________

Hallituksen esityksen n:o 76/2002 vp peruuttaminen

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään peruuttanut 5. päivänä kesäkuuta 2002 eduskunnalle annetun hallituksen esityksen HE 76/2002 vp laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta.

Työjärjestyksen 19 §:n mukaan peruutuksen tapahtuessa asian käsittely lopetetaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 44/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 44. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 199/7/2002

Keskustelussa on ed. Manninen ed. Aulan kannattamana ehdottanut vastalauseen mukaisen, epäluottamuslauseeksi tarkoitetun lausuman hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy mietinnön, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on ed. Mannisen lausumaehdotus hyväksytty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 112 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys uudeksi kielilaiksi ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2002 vp

Lakialoite  LA 78/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 154/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime perjantain istunnossa.

PTK 198/3/2002

Keskustelussa on ed. Aittoniemi ed. S. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 179 jaa- ja 3 ei-ääntä; poissa 17.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotukset.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy perustuslakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys uskonnonvapauslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 10/2002 vp

Lakialoite  LA 121/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 199/9/2002

Keskustelussa on ed. Krohn ed. Sinnemäen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee lähivuosina esityksen perusopetuslain ja lukiolain muuttamiseksi siten, että oppilaalla on aina vapaus valita vaihtoehtoisesti elämänkatsomustieto tai uskonnon opetus."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Krohnin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 153 jaa- ja 28 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 17.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 199/3/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

1—7 § ja 1 luvun otsikko, 8—12 § ja 2 luvun otsikko, 13—20 § ja 3 luvun otsikko sekä 21 § hyväksytään keskustelutta.

22 §

Keskustelu:

Pekka Nousiainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa, mikä tarkoittaa sitä, että kunnilla olisi vapaa valta harkita, jäävätkö lukiot kunnallisiksi vai liittyvätkö ne tähän kokeiluun.

Paula Lehtomäki /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Nousiaisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Nousiainen ed. Lehtomäen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Nousiaisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 19.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

23 § ja 4 luvun otsikko, 24—40 § ja 5 luvun otsikko, 41—45 § ja 6 luvun otsikko sekä 46—54 § ja 7 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 76/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 29/2002 vp

Lakialoite  LA 79/2002 vp

Puhemies:

Tämän täysistunnon alussa ilmoitettiin sukusolujen ja alkioiden käyttöä hedelmöityshoidossa ja isyyslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen n:o 76/2002 vp peruuttamisesta, joten tämä asia poistetaan päiväjärjestyksestä.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään valiokuntien työskentelyn vuoksi ja sitä jatketaan kello 15.20.

Täysistunto keskeytetään kello 14.18.

Täysistuntoa jatketaan

kello 15.40

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

6) Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2002 vp

Lakialoite  LA 24—26/1999 vp, 168/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 291/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 31. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Hallituksen esitykseen sisältyvä 2. lakiehdotus

1 luvun 3 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä säilyttää laissa nykyisin olevan muodon.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 100 jaa- ja 20 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 78.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1 luvun 6 ja 21 § hyväksytään keskustelutta.

1 luvun 22 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 1 ja 3 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 2 momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 1, eli että kahden viikon jakso pidennetään neljäksi viikoksi.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Ed. Kankaanniemi on ed. Vistbackan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Pykälästä äänestetään momenteittain.

Äänestykset ja päätökset:

1 luvun 22 §:n 1 momentti

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1 luvun 22 §:n 2 momentti

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 113 jaa- ja 9 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1 luvun 22 §:n 3 momentti

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

1 luvun 23, 24 ja 27 § ja luvun otsikko hyväksytään keskustelutta.

2 luvun 1 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä säilyy voimassa olevan lain mukaisena.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 110 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 77.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2 luvun 3 ja 6 § ja luvun otsikko, 3 luvun 1, 3 ja 4 § ja luvun otsikko, 5 luvun 1, 2 ja 8 § ja 1 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 10—12 § ja luvun otsikko sekä 5 a luvun 1—3 ja 3 a § hyväksytään keskustelutta.

5 a luvun 4 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälän 3 momentti poistetaan, niin ettei koteihin uloteta teknistä kuuntelua.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisesti, että 3 momentti poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 105 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 78.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 a luvun 4 a, 4 b, 5 ja 6 § hyväksytään keskustelutta.

5 a luvun 6 a §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 108 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 76.

( Ään. 11 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 a luvun 6 b, 6 c, 7 ja 9 § hyväksytään keskustelutta.

5 a luvun 11 §

Keskustelu:

Kirsi Ojansuu /vihr:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että sivulliselle ilmoitetaan myös, kun tekninen kuuntelu on häneen kohdistettu.

Annika Lapintie /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Ojansuun ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Ojansuu ed. Lapintien kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Ojansuun ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 78.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 a luvun 13 ja 14 § ja luvun otsikko sekä 6 luvun 5 § ja luvun otsikko, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 3.—5. lakiehdotuksen ja lakivaliokunnan ehdottaman uuden 7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 21.

Täysistunto keskeytetään kello 17.16.

Täysistuntoa jatketaan

kello 21

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

8) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 270/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 54/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 66/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 236/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 180/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 228/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 93/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 173/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 164/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 72/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 192/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2002 vp

Lakialoite  LA 32, 115/1999 vp, 81, 182/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 157/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2002 vp

Lakialoite  LA 40/1999 vp, 11, 33/2000 vp, 23, 96/2001 vp, 122, 163, 165, 184/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 vp, 46, 79, 158/2001 vp, 19/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​