Täysistunnon pöytäkirja 203/2002 vp

PTK 203/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

203. TORSTAINA 13. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Urpilainen /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Matti Vähänäkki /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Ben Zyskowicz /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.2. edustaja

 • Jan-Erik Enestam /r

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.2. edustajat

 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Riitta Prusti /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.2. edustajat

 • Klaus Hellberg /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tero Mölsä /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 1) asia.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 27/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 99/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2000 vp, 83, 136/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Vahvistamatta jääneenä palautuneet laki rikoslain muuttamisesta, laki yhdyskuntapalvelusta annetun lain 5 §:n 3 momentin kumoamisesta ja laki ehdollisesta rangaistuksesta annetun lain 8 §:n kumoamisesta (HE 27/1999 vp)

Yksi käsittely

Vahvistamatta jäänyt laki  VJL 3/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 32/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta

Toinen käsittely

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain ja kirjanpitolain 2 luvun 9 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 266/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 43/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren eräiden todistelua, kiireelliseksi julistamista ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 30/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi kasvinterveyden suojelemisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 99/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 16/2002 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 14/2001 vp, 14/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

13) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000

Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 12/2001 vp, 12/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 16/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti huomiseen täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 216/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 4, 28/1999 vp

Toimenpidealoite  TPA 77/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 161/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 115/2000 vp, 125/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

16) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 218/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.10.

Täysistunto lopetetaan kello 18.05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen