Täysistunnon pöytäkirja 205/2002 vp

PTK 205/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

205. PERJANTAINA 14. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Gunnar Jansson /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.2. edustaja

 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.2. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Pertti Mäki-Hakola /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.2. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Ismo Seivästö /kd

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 994, 1075, 1076, 1086—1089, 1092, 1093, 1096, 1097, 1099, 1100, 1101, 1103, 1109—1114, 1118, 1122, 1123, 1126, 1127/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 46. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 204/1/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

3 §

Keskustelu:

Klaus Bremer /r:

Arvoisa puhemies! Ehdotan pykälään muutosta, joka ei ilmene tässä pykälän kirjoituksessa. Nimittäin ehdotan poistettavaksi lauseen: "Jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan, ajoneuvo verotetaan aina uudelleen." Tämänhän eduskunta on hyväksynyt, että sitä ei veroteta uudelleen, kaksi kuukautta sitten hyväksytyssä ajoneuvolaissa. Ehdotan siis, että pykälä hyväksytään näin kuuluvana: "Ajoneuvo, joka on aikaisemmin verotettu, verotetaan uudelleen ensi kertaa käyttöön otettavana tai rekisteröitävänä ajoneuvona, jos sitä käytetään sen jälkeen, kun 50 prosenttia tai enemmän ajoneuvon osista on vaihdettu. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään huomioon ottaen ajoneuvojen osien merkitys ajoneuvon kokonaisuudelle ja osien keskimääräiset osuudet ajoneuvon hinnasta sekä yleiset ajoneuvotekniset näkökohdat, miten edellä tarkoitettu prosenttiosuus lasketaan."

Erkki Kanerva /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Bremerin ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Bremer ed. E. Kanervan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Bremerin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 140 jaa- ja 46 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 12.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5, 6, 6 a ja 7—10 §, 10 a, 11, 11 a—11 g, 13 ja 15 § ja 4 luvun otsikko, 21, 28, 37, 48, 51 a, 67 ja 86 § hyväksytään keskustelutta.

Voimaantulosäännös

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännöksen 7 momentti poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että rekisteröityä ja käytössä ollutta autoa verotetaan aina käytettynä eikä uutena.

Sakari Smeds /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kallis ed. Smedsin kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 160 jaa- ja 30 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 4, 28/1999 vp

Toimenpidealoite  TPA 77/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 34. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 204/8/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 luvun 1, 1 a — 1 e §, 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 2, 2 a ja 5 §, 2 §:n edellä oleva väliotsikko, 15—23 §, 15 §:n edellä oleva väliotsikko, 24—29 §, 24 §:n edellä oleva väliotsikko, 30—35 §, 30 §:n edellä oleva väliotsikko ja 1 luvun otsikko,

2 luvun 1 ja 2 §, 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 3—12 §, 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 13—17 §, 13 §:n edellä oleva väliotsikko, 18—21 §, 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 22 ja 23 §, 22 §:n edellä oleva väliotsikko, 24—26 §, 24 §:n edellä oleva väliotsikko ja 2 luvun otsikko sekä

3 luvun 1—4 § hyväksytään keskustelutta.

3 luvun 5 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen hyvää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. M. Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 luvun 6 §

Keskustelu:

Toimi Kankaanniemi /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Mauri Salo /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan ed. Kankaanniemen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. M. Salon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 70 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 luvun 7—9 §, 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 10—12 §, 10 §:n edellä oleva väliotsikko, 13—15 §, 13 §:n edellä oleva väliotsikko, 16 ja 17 §, 16 §:n edellä oleva väliotsikko, 18—20 §, 18 §:n edellä oleva väliotsikko, 21—27 §, 21 §:n edellä oleva väliotsikko, 28—31 §, 28 §:n edellä oleva väliotsikko, 32—36 §, 32 §:n edellä oleva väliotsikko, 37—42 §, 37 §:n edellä oleva väliotsikko, 43—47 §, 43 §:n edellä oleva väliotsikko, 48—51 §, 48 §:n edellä oleva väliotsikko, 52—56 §, 52 §:n edellä oleva väliotsikko, 57—63 §, 57 §:n edellä oleva väliotsikko, 64—68 §, 64 §:n edellä oleva väliotsikko, 69—73 §, 69 §:n edellä oleva väliotsikko, 74—81 §, 74 §:n edellä oleva väliotsikko, 82 ja 83 §, 82 §:n edellä oleva väliotsikko, 84—91 §, 84 §:n edellä oleva väliotsikko, 92 ja 93 §, 92 §:n edellä oleva väliotsikko, 94—100 §, 94 §:n edellä oleva väliotsikko, 101—103 §, 101 §:n edellä oleva väliotsikko, 104—106 §, 104 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 107—110 §, 107 §:n edellä oleva väliotsikko ja 3 luvun otsikko,

4 luvun 3 a, 13 a, 15 ja 17 § ja luvun otsikko,

5 luvun 49 § ja luvun otsikko,

6 luvun 23 § ja luvun otsikko,

6 a luvun 1—8 §, 1 §:n edellä oleva väliotsikko, 9—11 §, 9 §:n edellä oleva väliotsikko, 12—15 §, 12 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 16 ja 17 §, 16 §:n edellä oleva väliotsikko ja luvun otsikko,

8 luvun 6, 8 ja 9 § ja luvun otsikko,

9 luvun 5, 11, 15 ja 18 § ja luvun otsikko,

10 luvun 8 § ja luvun otsikko,

11 luvun 1 ja 2 § ja luvun otsikko,

voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvien 2. ja 4.—12. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 161/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 115/2000 vp, 125/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 19. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 204/9/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Valpas ed. Lehtimäen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi ed. Valppaan ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 146 jaa- ja 42 ei-ääntä, 3 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sivistysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

1—5 § ja 1 luvun otsikko, 6 ja 7 § ja 2 luvun otsikko, 8 ja 9 § ja 3 luvun otsikko, 10—14 § ja 4 luvun otsikko, 15—19 § ja 5 luvun otsikko, 20—28 § ja 6 luvun otsikko, 29—31 § ja 7 luvun otsikko, 32—37 § ja 8 luvun otsikko, 38—44 § ja 9 luvun otsikko sekä 45 § ja 10 luvun otsikko, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Hallituksen esitykseen sisältyvän 2. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2002 vp

Lakialoite  LA 40/1999 vp, 11, 33, 40/2000 vp, 23, 96/2001 vp, 122, 163, 165, 184/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 vp, 46, 79, 158/2001 vp, 19/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 58. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon istunnossa.

PTK 201/3/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. E. Lahtelan kannattamana ehdottanut, että 1., 6. ja 11. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy 1., 6. ja 11. lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi ed. Stenius-Kaukosen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 172 jaa- ja 18 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 8.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1, 1 a, 1 c, 2 ja 3 a § hyväksytään keskustelutta.

4 §

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan, että nykyinen 3 momentti muutetaan siten, että poistetaan sanat "ainakin vuoden ajan" eli että momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena, koska nykyinen momentti on mielestäni perustuslain vastainen.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. M. Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukonen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 178 jaa- ja 14 ei-ääntä; poissa 7.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 c §

Keskustelu:

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2, mikä merkitsee sitä, että työttömyyseläke säilyisi.

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kuoppa ed. Stenius-Kaukosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 176 jaa- ja 16 ei-ääntä; poissa 7.

( Ään. 8 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 f ja 4 g § sekä 4 h § ja sen edellä oleva väliotsikko hyväksytään keskustelutta.

__________

Ed. Jansson merkitään läsnä olevaksi.

__________

5 §

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan vastalauseen 2 mukaisesti, että 1 momentin 3 kohta eli superkarttuma poistetaan.

Mikko Kuoppa /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. Kuopan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 181 jaa- ja 10 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 9 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5 a — 5 c ja 6 § hyväksytään keskustelutta.

6 a §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

6 a §:n 1 momentti

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan, että 1 momentin 3 kohta hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena elikkä että perustuslakivaliokunnan ja työasiainvaliokunnan lausuntojen mukaisesti myöskin peruspäivärahalta karttuu eläkettä.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. M. Koskisen kannattamana ehdottanut, että 1 momentti hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 170 jaa- ja 23 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 10 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 a §:n 2 momentti

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2 momentti saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että eläkelaskennan perusteena on 840 euroa kuukaudessa.

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että tämä momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Sakari Smeds /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Keräsen kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Räsänen on ed. Smedsin kannattamana ehdottanut, että 2 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Rehulan ja ed. Räsäsen ehdotusten välillä

Ed. Rehulan ehdotus "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 137 jaa- ja 26 ei-ääntä, 28 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 11 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rehulan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 72 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 12 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

6 a §:n 3 momentti hyväksytään keskustelutta.

6 a §:n uusi 4 momentti, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti saa vastalauseessa n:o 1 esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että eläkettä alkaa karttua myös varusmies- ja siviilipalvelusajalta.

Niilo Keränen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että momentti saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3.

Sakari Smeds /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Keräsen kannattamana ehdottanut, että 6 a §:ään lisätään uusi 4 momentti vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Räsänen on ed. Smedsin kannattamana ehdottanut, että uusi 4 momentti hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Räsäsen ja ed. Rehulan ehdotusten välillä

Ed. Räsäsen ehdotus "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 73 jaa- ja 82 ei-ääntä, 37 tyhjää; poissa 7.

( Ään. 13 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rehulan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rehulan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 116 jaa- ja 77 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 14 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7, 7 a, 7 b ja 7 c — 7 g § hyväksytään keskustelutta.

7 h §

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä poistetaan eli elinaikakerroin poistetaan. Sen aika tulee vasta myöhemmin, kun tiedetään, miten kauan suomalaiset miehet aikovat elää jatkossa. (Naurua)

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. M. Koskisen kannattamana ehdottanut vastalauseen 2 mukaisesti, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 180 jaa- ja 13 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 15 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 i, 8, 8 c ja 8 d § hyväksytään keskustelutta.

9 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa vastalauseessa 1 esitetyn muodon, mikä tarkoittaa, että kaikkien eläkeläisten osalta taitetusta indeksistä luovutaan ja otetaan käyttöön niin sanottu puoliväli-indeksi.

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rehulan ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Stenius-Kaukosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 80 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 8.

( Ään. 16 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 c §:n edellä oleva väliotsikko, 11 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 12, 12 b ja 12 c, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 19 b ja 19 e §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—5. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 6. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

20 §

Puhemies:

Pykälä käsitellään momenteittain.

20 §:n 1 momentti hyväksytään keskustelutta.

20 §:n uusi 2 momentti, jota ei ole mietinnössä

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan, että 20 §:ään lisätään uusi 2 momentti vastalauseen 2 mukaisesti, joka tarkoittaa sitä, että myöskin kansaneläkkeen voisi saada 63-vuotiaana alennettuna 65-vuotiaaksi saakka.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. M. Koskisen kannattamana ehdottanut, että 20 §:ään lisätään uusi 2 momentti vastalauseen 2 mukaisesti.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 75 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 17 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

22 c §

Keskustelu:

Marjatta Stenius-Kaukonen /vas:

Rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisesti eli tulee uusi momentti, joka tarkoittaa työttömyyseläkkeen myöntämistä kansaneläkkeenä jatkossa, elikkä väliinputoajien pelastamismomentti.

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Stenius-Kaukosen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Stenius-Kaukonen ed. M. Koskisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Stenius-Kaukosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 169 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 8.

( Ään. 18 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

26, 31, 39 ja 43 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

(Hälinää)

Puhemies:

Kehotan arvoisia edustajia nyt rauhoittumaan! Meillä on vielä lukuisia äänestyksiä edessä, ja tuo meluaminen häiritsee minua, suoraan sanottuna.

7.—10. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään mietinnön mukaisena.

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän 11. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 §

Keskustelu:

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Asiallisesti tästä asiasta on äänestetty jo 1. lain 6 a §:n 2 momentin kohdalla, joten lienee tarpeetonta käyttää tähän enää aikaa.

Keskustelu päättyy.

Pykälä hyväksytään.

2—9 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 59. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

PTK 204/2/2002

Yleiskeskustelussa on ed. Löv ed. Ihamäen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 1 sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi vastalauseen 1 ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 45 jaa- ja 148 ei-ääntä; poissa 6.

( Ään. 19 )

( liite19 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi vastalauseen 1 ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Vastalauseeseen 1 sisältyvän lakiehdotuksen 7 b, 7 c, 10, 10 b, 10 c, 11 ja 14 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakialoitteisiin sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Puhemies:

Kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotusta ei ole hyväksytty muuttamattomana, asia lähetetään suureen valiokuntaan.

__________

Puheenvuoron saatuaan lausuu

Esko Aho /kesk:

Arvoisa puhemies! Suuri valiokunta kokoontuu välittömästi tämän istunnon keskeyttämisen jälkeen.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan kello 12.

Täysistunto keskeytetään kello 10.53.

Täysistuntoa jatketaan

kello 12

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Mikkola.

6) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 3/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 12/2002 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 27/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2000

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus toiminnastaan vuonna 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2001 vp, 14/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 15/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2000


Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2001 vp, 12/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2001

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 20/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Laki koiraverosta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 186/2002 vp (Ilkka Taipale /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Laki raskauden keskeyttämistä koskevan lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 187/2002 vp (Päivi Räsänen /kd)

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 12.10.

Täysistunto lopetetaan kello 12.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen