Täysistunnon pöytäkirja 208/2002 vp

PTK 208/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

208. MAANANTAINA 17. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Ville Itälä /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Antero Kekkonen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Martti Korhonen /vas
 • Timo E. Korva /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Maija Rask /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pauli Saapunki /kesk
 • Antero Kekkonen /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Timo E. Korva /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.2. edustajat

 • Kaarina Dromberg /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Jari Koskinen /kok
 • Maija Rask /sd

17. ja 18.2. edustajat

 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.2. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Marja Tiura /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.2. edustajat

 • Esko Aho /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Satu Hassi /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Olli Nepponen /kok
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Kirsi Piha /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä helmikuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 85/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 270/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 13/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

(Hälinää) Rauhoitutaanpas taas paikoilleen!

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 54/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 14/2002 vp

Lakialoite  LA 66/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. sekä 7. ja 8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. sekä 7. ja 8. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen sisältyvän 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

Puhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 209/1/2002

4) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 24/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 25/2002 vp

Lakialoite  LA 180/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 228/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvän, toimenpidealoitteeseen n:o 228/2000 vp pohjautuvan lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 26/2002 vp

Lakialoite  LA 173/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—4. lakiehdotus, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 173/2002 vp pohjautuva 5. lakiehdotus sekä hallintovaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 6. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi turvallisuuden edistämistä yleisillä paikoilla koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 28/2002 vp

Lakialoite  LA 164/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 72/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 29/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys pelastuslaiksi ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 192/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 30/2002 vp

Lakialoite  LA 32, 115/1999 vp, 81/2000 vp, 182/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen ja lakialoitteeseen n:o 182/2002 vp pohjautuva 1. lakiehdotus sekä hallituksen esitykseen sisältyvät 2.—4. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin n:ot 32 ja 115/1999 vp sekä 81/2000 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi kunnallisesta viranhaltijasta ja laiksi kuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 196/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 31/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 17/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2002 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 18/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laeiksi esitutkintalain ja pakkokeinolain sekä eräiden näihin liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 52/2002 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 31/2002 vp

Lakialoite  LA 24—26/1999 vp, 168/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 291/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—5. lakiehdotus ja lakivaliokunnan mietinnössään ehdottama uusi 7. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—5. ja 7. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 6. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 45/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 33/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Keskustelua ei synny.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Ed. Laitinen merkitään läsnä olevaksi.

__________

16) Hallituksen esitys laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 216/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 34/2002 vp

Lakialoite  LA 4, 28/1999 vp

Toimenpidealoite  TPA 77/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät 1. ja 2. sekä 4.—12. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1. ja 2. sekä 4.—12. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 3. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

17) Hallituksen esitys rautatielaiksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 162/2002 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 27/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Liikennevaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 ja 16 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 18/2002 vp

Lakialoite  LA 99/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 55/2000 vp, 83, 136/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 161/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 115/2000 vp, 125/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 209/2/2002

20) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2002 vp

Lakialoite  LA 40/1999 vp, 11, 33, 40/2000 vp, 23, 96/2001 vp, 122, 163, 165, 184/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 vp, 46, 79, 158/2001 vp, 19/2002 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 209/3/2002

21) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2002 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 59/2002 vp

Lakialoite  LA 183/1999 vp, 159/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 112, 268/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 218/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 29/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta hyväksyy talousvaliokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna tiistaina kello 10.

Toinen varapuhemies:

Arvoisat edustajat! Olen viimeistä kertaa täysistunnossa puhemiehenä. Kiitän kaikkia edustajia ja virkamiehiä hyvästä yhteistyöstä. Toivotan teille kaikille terveyttä ja jatkuvaa menestystä elämässä. Olemme täällä neljän vuoden aikana kuulleet paljon puheenvuoroja, ja puhemiehenä olen saanut seurata kaikkien edustajien puheenvuoroja. Joskus ne ovat olleet hyvin kirkkaita ja joskus hiukan vähemmän kirkkaita, ja kirkkaan määritelmähän taas on se, että kirkkaiksi katsotaan ne ajatukset, jotka ovat samalla tavalla hämärtyneet kuin omamme.

Täysistunto lopetetaan kello 15.47.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio