Täysistunnon pöytäkirja 209/2002 vp

PTK 209/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

209. TIISTAINA 18. HELMIKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Sauli Niinistö /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.2. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Sauli Niinistö /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.2. edustaja

 • Ville Itälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.2. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok

__________

Eduskunnan työskentelyn lopettaminen

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, nojautuen perustuslain 33 §:n 2 momentin säännökseen, päättää lopettaa työskentelynsä tänään 18. päivänä helmikuuta 2003 pidettävän täysistunnon tai täysistuntojen päätyttyä.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Vaalikauden päättäjäiset

Puhemies:

Ilmoitan, että tasavallan presidentti tulee tiistaina 11. päivänä maaliskuuta 2003 julistamaan eduskunnan työn päättyneeksi vaalikaudelta 1999—2002.

Kutsun teidät, arvoisat edustajat, vaalikauden päättäjäisiin, jotka pidetään eduskuntatalossa mainittuna päivänä, sekä ennen päättäjäisiä pidettävään valtiopäiväjumalanpalvelukseen.

Ekumeeninen jumalanpalvelus alkaa Helsingin Tuomiokirkossa kello 12. Pyydän edustajia kokoontumaan ennen jumalanpalvelusta kello 11.40 Yliopiston kirjaston edustalle, josta menemme kulkueena Tuomiokirkkoon.

Jumalanpalveluksen jälkeen vaalikauden päättäjäiset alkavat täällä Eduskuntatalossa, jonne kehotan edustajia siirtymään välittömästi kirkonmenojen päätyttyä.

Juhlamenoissa noudatetaan puhemiesneuvoston 15. päivänä joulukuuta 2000 hyväksymiä ohjeita.

__________

Eduskunnan kokoontuminen vuoden 2003 valtiopäiville

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunta, nojautuen perustuslain 33 §:n 1 momentin säännökseen, päättää, että eduskunta kokoontuu vuoden 2003 valtiopäiville tiistaina 25. päivänä maaliskuuta kello 12.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

__________

Kirjalliset kysymykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1104, 1105, 1108, 1117, 1119—1121, 1128—1130, 1143, 1150/2002 vp.

Edelleen ilmoitetaan, että ne kirjalliset kysymykset, joihin annetaan vastaus ennen vaalikauden työn päättymistä 11. päivänä maaliskuuta 2003, ovat saatavina eduskunnan Fakta-järjestelmästä ja otetaan vastauksineen valtiopäiväasiakirjoihin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 271/2002 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2002 vp

Lakialoite  LA 58/1999 vp, 19, 83, 148/2000 vp, 10, 179/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 14, 181, 210/2000 vp, 186/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 208/3/2002

Keskustelussa on ed. Bremer ed. E. Kanervan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa nyt hyväksytyn autoverolain soveltamiskäytäntöä, ja mikäli aihetta ilmenee, ryhtyy toimenpiteisiin nyt hyväksynyt lain säännösten muuttamiseksi siihen suuntaan, että ajoneuvoa ei verotettaisi uudelleen, jos itsekantavalla korilla varustetun ajoneuvon kori vaihdetaan."

Ed. E. Kanerva on ed. Rönnin kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, olisiko tarpeen ryhtyä lainsäädäntötoimenpiteisiin autoveron poistamiseksi ajoneuvolain 24 §:n tarkoittamien museoajoneuvojen osalta."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista.

(Hälinää) Otetaanpas taas se äänestysrauha!

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Bremerin ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Bremerin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 67 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 13.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. E. Kanervan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. E. Kanervan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 103 ei-ääntä; poissa 13.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt ed. E. Kanervan ehdotuksen.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

Puhemies:

Ed. Krohn, voisitteko istuutua. Meteli sillä suunnalla on ollut ja on nytkin liian ankara.

2) Hallituksen esitys ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2002 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 19/2002 vp

Lakialoite  LA 161/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 115/2000 vp, 125/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 208/19/2002

Keskustelussa on ed. Kerola ed. Aulan kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että ammattikorkeakoulujärjestelmää kehitettäessä ammattikorkeakouluopiskelijan muuttuneista elämäntilanteista johtuvista syistä ammattikorkeakoulun saman alan eri yksiköiden välillä tapahtuvaa siirtymistä joustavoitetaan, jotta vältyttäisiin turhilta opintojen keskeyttämisiltä."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kerolan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 78 ei-ääntä; poissa 10.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Sivistysvaliokunnan mietintöön sisältyvät neljä lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eläkelainsäädännön muuttamiseksi

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 242/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 58/2002 vp

Lakialoite  LA 40/1999 vp, 11, 33, 40/2000 vp, 23, 96/2001 vp, 122, 163, 165, 184/2002 vp

Toimenpidealoite  TPA 5, 39, 104, 105, 146, 192/2000 vp, 46, 79, 158/2001 vp, 19/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 208/20/2002

Keskustelussa on ed. Rehula ed. Keräsen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 1 sisältyvien kahden lausuman hyväksymistä.

Ed. Räsänen on ed. Kalliksen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen 3 sisältyvän lausuman hyväksymistä.

Ed. Kallis on ed. Jääskeläisen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää eläkelakien muuttamista niin, että avioliiton purkautuessa muun syyn kuin kuoleman johdosta puolisoiden avioliiton aikana kertyneet eläke-edut tasataan ottaen huomioon puolison poissaolo työelämästä yhteisen talouden tai lasten hoidon vuoksi."

Selonteko hyväksytään.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Tämän jälkeen on päätettävä lausumaehdotuksista. Vastalauseeseen 1 sisältyvä 1. lausumaehdotus ja vastalauseeseen 3 sisältyvä lausumaehdotus ovat vastakkaiset mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen kanssa, joten vastalauseiden ehdotuksista äänestetään ensin keskenään ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Muut ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

1) Äänestys ed. Rehulan 1. lausumaehdotuksen ja ed. Räsäsen lausumaehdotuksen välillä

Ed. Rehulan ehdotus "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 132 jaa- ja 24 ei-ääntä, 33 tyhjää; poissa 10.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Rehulan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Rehulan 1. lausumaehdotuksesta mietinnön 2. lausumaehdotusta vastaan

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 122 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvän 2. lausumaehdotuksen.

Äänestys ed. Rehulan 2. lausumaehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Rehulan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 6 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 64 ei-ääntä; poissa 9.

( Ään. 7 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvät 1. ja 3.—5. lausumaehdotus hyväksytään.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Täysistunto on päättynyt.

Täysistunto lopetetaan kello 10.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​