Täysistunnon pöytäkirja 21/2006 vp

PTK 21/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. TORSTAINA 9. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Ilkka Taipale /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9. ja 10.3. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Tarja Filatov /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.3. edustajat

 • Merikukka Forsius /vihr
 • Marjaana Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.3. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd

9. ja 10.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Heikki A. Ollila /kok

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Kunnallisten hyvinvointipalveluiden turvaaminen

Äänestykset

Välikysymys  VK 1/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Kataisen ym. allekirjoittamasta välikysymyksestä n:o 1 kunnallisten hyvinvointipalvelujen turvaamisesta. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 20/15/2006

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on tehty seuraavat kolme ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi:

Ed. Jyrki Katainen on ed. Suvi Lindénin kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Hallituksen vastauksen kuultuaan eduskunta toteaa, että hallitus on syventänyt kuntatalouden kriisiä ja lisännyt kuntien velkaantumista ottamalla niiltä pakkolainan, vaikka ennätysmäärä kuntia on joutunut nostamaan veroprosenttejaan ja joka kolmannen kunnan vuosikate on negatiivinen. Näin hallitus on vakavasti vaarantanut asukkaiden hyvinvointipalvelut. Lisäksi on epäselvää, kykeneekö hallitus tekemään tarvittavat palvelu- ja kuntarakenteen uudistamisratkaisut, joita tulevaisuuden palvelujen turvaaminen edellyttää. Näin ollen eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Martti Korhonen on ed. Mikko Immosen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta pitää kuntien valtionosuuksia riittämättöminä ja edellyttää niiden lisäämistä tulevina vuosina sekä edellyttää tässä tilanteessa valtion kunnilta ottaman pakkolainan maksamista välittömästi. Eduskunta toteaa, että kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen on epäonnistumassa, ja kehottaa hallitusta ottamaan hankkeeseen määrätietoisen otteen, samalla kun eduskunta edellyttää, että hankkeesta tehdään sukupuolivaikutusten kattava arviointi ja sitä toteutettaessa turvataan henkilöstön asema. Kun eduskunta arvioi, että nykyisellä hallituksella ei ole kykyä uudistua, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Ed. Sari Essayah on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen: "Eduskunta toteaa, että pääministeri Matti Vanhasen hallitus ei ole esittänyt sellaista talous- ja toimintasuunnitelmaa, jonka perusteella kuntien talouden vaikeutuminen estettäisiin ja jolla turvattaisiin kuntalaisille tärkeitten peruspalveluitten tuottaminen. Eduskunta toteaa, että sairaiden, ikääntyvien ja lapsiperheiden asema vaikeutuu ja uhkaa johtaa kansalaisten perustuslaillisten oikeuksien ja ihmisarvon vaarantumiseen sekä kuntien palveluksessa olevan henkilöstön lisääntyvään uupumiseen, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten päiväjärjestykseen siirtymisestä päätettäessä ehdotan meneteltäväksi seuraavasti: Ensin äänestetään ed. Kataisen ehdotuksesta ed. Korhosen ehdotusta vastaan, sen jälkeen voittaneesta ed. Essayahin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Korhosen ja ed. Kataisen ehdotusten välillä

Ed. Korhosen ehdotus "jaa", ed. Kataisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 40 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 36.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Korhosen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Essayahin ja ed. Korhosen ehdotusten välillä

Ed. Essayahin ehdotus "jaa", ed. Korhosen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 111 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 36.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Essayahin ehdotuksen.

3) Äänestys ed. Essayahin ehdotuksesta puhemiehen ehdotusta vastaan.

Puhemiehen ehdotus "jaa", ed. Essayahin ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 95 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 36.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Suullisia kysymyksiä

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on suullinen kyselytunti.

Puhemies:

Kyselytunti on päättynyt.

__________

3) Hallituksen esitys laiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain, rikoslain 17 luvun 6 §:n ja järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 167/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

4) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 17.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen