Täysistunnon pöytäkirja 21/2009 vp

PTK 21/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. TIISTAINA 10. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.00—15.45), toinen varapuhemies Johannes Koskinen (15.45—17.57) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.57—18.44).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 45 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Hannakaisa Heikkinen /kesk
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Arja Karhuvaara /kok
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Reijo Paajanen /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Tapani Tölli /kesk
 • Stefan Wallin /r
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Esko Kiviranta /kesk (14.15)
 • Kimmo Kiljunen /sd (14.15)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

7.—18.3. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Katja Taimela /sd
 • Pekka Vilkuna /kesk

9.3.—1.4. edustaja

 • Sampsa Kataja /kok

10.3. edustajat

 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Anu Vehviläinen /kesk

10. ja 11.3. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

10.—12.3. edustaja

 • Reijo Kallio /sd

10.3.—1.4. edustaja

 • Petri Pihlajaniemi /kok

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.3. edustaja

 • Anni Sinnemäki /vihr

Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta äitiysvapaan vuoksi:

2.3.—31.12. edustaja

 • Mirja Vehkaperä /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 5.3.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 10, 11/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 10 ulkoasiainvaliokunnan ja maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä

asiasta U 11 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Välikysymys 1/2009 vp: Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Jutta Urpilainen ja 66 muuta edustajaa ovat 6.3.2009 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen hallituksen kannanotosta eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta (VK 1/2009 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Jutta Urpilaiselle välikysymyksen esittämistä varten.

Jutta Urpilainen /sd:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Suomalaisen eläkepolitiikan tavoite on 1990-luvun loppupuolelta lähtien ollut eläkkeellesiirtymisiän nostaminen pitkällä aikavälillä 2—3 vuodella. Viime hallituskaudella, vuonna 2005, tuli voimaan eläkeuudistus, jossa pyrittiin työurien pidentämiseen uudella eläkejärjestelmällä. Yleinen vanhuuseläkkeen ikäraja laski 63 vuoteen, ja työssä voi jatkaa aina 68-vuotiaaksi saakka. Työssäpysymiseen kannustetaan siten, että 63 ja 68 ikävuoden välillä työskentelevälle kertyy eläkettä enemmän.

Seuranta on osoittanut, että eläkkeellesiirtymisiän pidentyminen on ollut sellaista kuin eläkeuudistusta tehtäessä ennakoitiin: eläkkeellesiirtymisikä on noussut siten, että nykyisellä tahdilla saavutetaan 2—3 vuoden pidennys eläkkeellesiirtymisikään.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallitus ilmoitti 24.2.2009 nostavansa joustavan vanhuuseläkeiän alarajaa asteittain kahdella vuodella 12 vuoden siirtymäajan kuluessa vuodesta 2011 alkaen. Hallitus teki päätöksensä työmarkkinajärjestöjä sekä muita asiantuntijatahoja kuulematta.

Hallituksen päätös merkitsisi eläkkeiden tason leikkausta. Se, että nykyisestä 63—68 ikävuoden joustavasta vanhuuseläkeiästä siirrytään 65 vuoden alaikärajaan ja mahdollisesti jopa 70 vuoden yläikärajaan, vaikuttaisi todennäköisesti heikentävästi eläkkeiden kertymään ja lopulliseen tasoon. Tätä kautta uudistus huonontaisi vanhuuseläkkeitä.

Hallitus soveltaa siis "keppilinjaa" suhteessa työurien pidentämistavoitteeseen.

Muutokselle asetettu pitkä siirtymäaika johtaisi siihen, että nuorempien sukupolvien (vuonna 1959 ja sitä myöhemmin syntyneet) vanhuuseläke alkaisi aikaisintaan 65-vuotiaina, mutta vanhemmat pääsisivät vanhuuseläkkeelle tätä aikaisemmin. Tämä siitä huolimatta, että tiedetään, että nuoremmat joutuvat maksamaan joka tapauksessa suurempia työeläkemaksuja.

Eläkkeet ovat palkan osa, joka realisoituu myöhemmin. Käytännössä hallitus siis leikkaa palkkoja.

Työntekijät ovat valmiita jatkamaan työssä, kun työolot ja johtaminen ovat ikääntyviä arvostavia. Hallituksen esitykset työelämän laadun ja työssä jaksamisen edistämiseksi kuitenkin loistavat poissaolollaan. Hallitus ei ole ymmärtänyt huomioida töiden ja työurien erilaisuutta, töiden vaihtelevaa kuormitusta eikä työntekijöiden kesken esiintyvää työssä jaksamisen vaihtelua.

Opposition mielestä tärkeintä on kehittää vastikään uudistettua eläkejärjestelmää. Samalla tulee parantaa työelämän laatua ja joustavuutta, jotta ihmiset itse jaksaisivat jatkaa työssä pidempään.

Hallituksen päätös eläkeiän nostamisesta ei helpota pahenevaa talouskurimusta. Laman varjolla pyritään palkansaajan ja työeläkeläisen aseman heikentämiseen.

Työeläkkeisiin liittyvien asioiden valmistelu on aiemmin tehty työmarkkinajärjestöjen sekä eläkealan asiantuntijoiden kanssa. Tämä on ollut takeena hyvälle suomalaiselle eläkepolitiikalle. Asiantuntemusta tarvitaan, sillä kyse on vanhuuden turvasta. Nykyhallitus ei tästä ole piitannut, vaan on sanellut eläkeiän nostopäätöksensä yksipuolisesti ilman neuvotteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa. Työntekijöiden työeläkkeet rahoitetaan yksityisellä sektorilla työnantajien ja palkansaajien maksuilla. Hallitus on tehnyt yksipuolisia päätöksiä järjestelmästä, jota valtio ei rahoita. Poukkoilevat muutokset ja heikennykset eläkejärjestelmään johtavat kansalaisten kesken eriarvoisuuteen ja epäluottamukseen koko järjestelmää kohtaan.

Hallitus on toimillaan vahingoittanut suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiriä. Luottamuksen ilmapiiriä tarvittaisiin työmarkkinajärjestöjen kanssa käytävään neuvotteluun välttämättömän työmarkkinaratkaisun aikaansaamiseksi.

Hallitusohjelman mukaan palkansaajia ja työmarkkinoita koskevat asiat valmistellaan hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tällaista menettelyä edellyttää myös Kansainvälisen työjärjestön ILO:n perussopimus, jonka Suomi aikoinaan ratifioi ensimmäisten joukossa.

Luottamusta hallituksen menettelyyn murentaa myös se, että vasta noin kuukausi sitten työmarkkinajärjestöt sopivat sosiaali- ja terveysministerin kehotuksesta ns. sosiaalituposta. Sopimus koski esimerkiksi lisäpäivärahaoikeuden alaikärajan sekä osa-aikaeläkkeen ikärajan nostamista 60 vuoteen ja vuorotteluvapaan vakinaistamista. Nyt tämän sopimuksen toteutuminen on epävarmaa.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus perua ihmisten epävarmuutta lisäävän ja yhteiskunnan luottamusta syövän yksipuolisen päätöksensä nostaa vanhuuseläkeikäraja 65 vuoteen?

Helsingissä 6 päivänä maaliskuuta 2009

 • Jutta Urpilainen /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Päivi Lipponen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • Matti Ahde /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Jacob Söderman /sd
 • Valto Koski /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Merja Kuusisto /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Pia Viitanen /sd
 • Ilkka Kantola /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Katja Taimela /sd
 • Marko Asell /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Antti Vuolanne /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Heli Paasio /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Tommy Tabermann /sd
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Merja Kyllönen /vas
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Minna Sirnö /vas
 • Matti Kauppila /vas
 • Erkki Virtanen /vas
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Veijo Puhjo /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Kangas /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Martti Korhonen /vas
 • Jaakko Laakso /vas
 • Jyrki Yrttiaho /vas
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Tarja Tallqvist /kd
 • Sari Palm /kd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Timo Soini /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Pentti Oinonen /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Suomen osallistuminen YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (United Nations Mission in the Central African Republic and Chad, MINURCAT)

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2009 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta, joka koskee Suomen osallistumista YK:n kriisinhallintaoperaatioon Tšadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja puolustusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorojen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto lisäksi suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestäisivät enintään 5 minuuttia.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 231/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimukset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Uzbekistanin kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 213/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 224/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2009 vp

Puhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen liitteen muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen liitteen muutokset.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvolain muuttamisesta, ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän väliaikaisesta järjestämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 22/1/2009

9) Hallituksen esitys laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 235/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi maapuolustusvelvollisuutta täyttävän työ- ja virkasuhteen jatkumisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 22/2/2009

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 11.3.2009 kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​