Täysistunnon pöytäkirja 21/2012 vp

PTK 21/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

21. PERJANTAINA 9. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (13.02—13.26).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Tarja Filatov /sd (e)
 • Teuvo Hakkarainen /ps (s)
 • Lauri Heikkilä /ps (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Merja Kyllönen /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (e)
 • Riitta Myller /sd (e)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mikaela Nylander /r (e)
 • Petteri Orpo /kok
 • Tuula Peltonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd (s)
 • Antti Rantakangas /kesk (e)
 • Eero Reijonen /kesk (e)
 • Paula Risikko /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Lenita Toivakka /kok
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Anne-Mari Virolainen /kok
 • Juha Väätäinen /ps (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 8.3.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 11, 12/2012 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 403/2011 vp, 4—6, 8, 10—12, 14, 16—19, 21—24, 26, 31, 32, 34, 35, 55/2012 vp.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Heli Paasio pyytää vapautusta Suomen Pankin tilintarkastajien jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 13.3.2012 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen kuntauudistus

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt tehdään päätös Mari Kiviniemen ym. välikysymyksestä. Keskustelu asiasta päättyi 7.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 19/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Mari Kiviniemi Tapani Töllin kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallituksen ei tule toteuttaa kuntauudistusta kuntia lakkauttamalla. Hallituksen toimintatavat loukkaavat kansalaisten tahtoa ja kunnallista itsehallintoa. Hallitus ei ole kyennyt perustelemaan kuntauudistuslinjansa hyötyjä. Hallitus on vaarantamassa kuntien talouden, asukkaiden tarvitsemat hyvinvointipalvelut ja niiden saavutettavuuden sekä kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Hallitus on epäonnistunut kuntapolitiikassaan. Virkamiestyöryhmän ehdotus uudeksi kuntajaoksi tulee hylätä. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Pirkko Mattila Pirkko Ruohonen-Lernerin kannattamana: "Eduskunta katsoo, että hallituksen tulee luopua meneillään olevasta kuntarakenneuudistuksesta. Eduskunta katsoo lisäksi, että uudistus tulee toteuttaa ratkaisemalla ensin peruspalveluihin liittyvät järjestämis- ja rahoituskysymykset. Kuntarakennemuutoksia harkitessa tulee huolehtia siitä, että uudistukset valmistellaan parlamentaarisessa työryhmässä siten, että kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet turvataan. Eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Markus Mustajärvi Jyrki Yrttiahon kannattamana: "Hallituksen tapa viedä kuntauudistusta eteenpäin on epädemokraattinen. Se vaarantaa kansalaisten peruspalvelut ja lähidemokratian. Kuntauudistus ei tarjoa vastausta olennaisimpaan kysymykseen: kuinka varmistaa kuntapalveluiden rahoituspohja? Näistä syistä hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Mari Kiviniemen ehdotuksesta Pirkko Mattilan ehdotusta vastaan, tämän jälkeen voittaneesta ehdotuksesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Mari Kiviniemen ehdotuksesta Pirkko Mattilan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Pirkko Mattilan ehdotuksen äänin

jaa 137, ei 34; poissa 28.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Pirkko Mattilan ehdotuksesta Markus Mustajärven ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Markus Mustajärven ehdotuksen äänin

jaa 104, ei 68; poissa 27.

( Ään. 2 )

( liite2 )

3) Äänestyksessä Markus Mustajärven ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 102, ei 70; poissa 27.

( Ään. 3 )

( liite3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella ja siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2011 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 6.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 18/3/2012

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

Eduskunta hyväksyi 1—4 §:n ja 1 luvun otsikon mietinnön mukaisina.

5 §

Jari Lindström /ps:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että ensimmäisen lakiehdotuksen 5 §:ään lisätään uusi toinen momentti sen sisältöisenä kuin se on pöydille jaetussa ehdotuksessa.

Lea Mäkipää /ps:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Jari Lindström on Lea Mäkipään kannattamana ehdottanut, että pykälään lisätään 2 momentti näin kuuluvana: "Suomen lipun alle tilattavan uuden aluksen tilaaja tai Suomen lipun alle siirtyvän aluksen omistaja on velvollinen toimittamaan riittävän varhaisessa vaiheessa työsuojeluviranomaiselle tarkastettavaksi aluksen työ- ja asuintilojen piirustukset sekä muut tiedot, joita tarvitaan piirustusten tarkastamiseksi. Laivanisännällä on edellä tarkoitettu toimittamisvelvollisuus, jos aluksella tehdään olennaisia muutostöitä."

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä Jari Lindströmin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 5 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 100, ei 70; poissa 29.

( Ään. 4 )

Eduskunta hyväksyi 6—9 §:n ja 2 luvun otsikon, 10 §:n ja 3 luvun otsikon, 11—13 §:n ja 4 luvun otsikon, 14—17 §:n ja 5 luvun otsikon, 18 ja 19 §:n ja 6 luvun otsikon, 20 ja 21 §:n ja 7 luvun otsikon, 22 ja 23 §:n ja 8 luvun otsikon, johtolauseen ja nimikkeen mietinnön mukaisina.

Eduskunta hyväksyi 2.—4. lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Välikysymyksen esittäminen

Puhemies Eero Heinäluoma:

Juha Rehula ja 34 muuta edustajaa ovat 9.3.2012 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaamisesta (VK 3/2012 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle Juha Rehulalle välikysymyksen esittämistä varten.

Juha Rehula /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Pääministeri Kataisen hallitus on valmistautumassa valtakautensa tärkeimpään kehysriiheen. Valtiontalouden kestävyysvaje, heikkenevä huoltosuhde ja pitkään jatkunut maan velkaantuminen aiheuttavat paineita sopeuttamistoimille.

Valmistelun ollessa kesken useat julkisuuteen tihkuneet tiedot herättävät huolestuneisuutta. Talouden tasapainottamisessa tarvitaan nyt ratkaisuja, joista väistämättä heijastuvat myös valtaa pitävien arvovalinnat. Jos ja kun jaossa on vain niukkuutta, on erityisen tärkeää, että aihekokonaisuuksista käydään keskustelua myös parlamentaarisella eduskuntatasolla. Kaavaillut leikkauspäätökset on kyettävä perustelemaan avoimesti etukäteen. Kehysriihessä tehtävillä päätöksillä on suora vaikutus jokaisen suomalaisen arkeen seuraavina vuosina. Lapsiin ja perheisiin kohdistuvia linjauksia tulee arvioida kysymällä, millaisen tulevaisuuden Suomen me haluamme rakentaa.

Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaan "Perhepolitiikan kolme ydintä ovat palvelut, tulonsiirrot sekä perheen ja työn yhteensovittaminen. Perhepolitiikalla lapsille luodaan turvallinen kasvuympäristö ja vanhemmuutta tuetaan. Perheiden palveluja ja etuuksia kehitetään ottaen huomioon perheiden erilaiset tarpeet."

Näiden painavien kirjausten vaikutukset lasten tulevaisuuteen ja perheiden arkeen odottavat lupauksien lunastamista. Toiveita täyteen kirjatun hallitusohjelman toteutus on lasten ja perheiden osalta jäänyt ja jäämässä ohueksi. Kaikuja on kuulunut ainoastaan palveluiden ja perheiden valinnanvapauden heikentämisestä.

Hallituksen ideologia ja arvovalinnat heijastuvat erityisen painokkaasti tulonsiirtoja koskevissa päätöksissä. Oli tietoinen valinta jälleen kerran kasvattaa kuilua eri syistä heikosti toimeentulevien välillä. Viime hallituskaudella umpeen kurottu ero työttömyyspäivärahan ja pienimpien äitiys-, isyys- ja sairauspäivärahojen tason välillä on palautettu entiselleen. Hallitus halusi käyttää talouden vähäisen liikkumavaran korottamalla ainoastaan työttömyysturvaa. Samaan aikaan tiedossamme on, että syrjäytyminen, tuloerojen kasvu ja lapsiperheiden köyhyys ovat kasvavia ongelmia Suomessa.

Olemme keskustassa useita kertoja kysyneet, mitä käytännössä tarkoittaa hallitusohjelman teksti: "Edistetään kotihoidontukea saavien henkilöiden asteittaista siirtymistä työelämään yhdistämällä varhaiskasvatuspalvelut ja taloudellinen tuki, joiden saantiedellytykset ja muut ehdot selvitetään ja ratkaistaan vuoden 2012 loppuun mennessä."

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallitus tarkoittaa kirjauksellaan pienten lasten kotihoidon tuen ikärajan laskemista nykyisestä kolmesta ikävuodesta kahteen ikävuoteen. Tällä tavoitellaan 35—40 miljoonan euron säästöä. Mahdollinen kotihoidon tuen ehtojen muutos olisi ratkaisu, joka kyllä vähentäisi valtion menoja, mutta siirtäisi laskun kuntien maksettavaksi.

Hallitusohjelmassa on otsikko "Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointi". Miten edellä oleva suunnitelma toteutuessaan tukee tätä? Pienten lasten vanhemmat suunnittelevat perheiden arkea koskevia ratkaisuja ennakoivasti ja mahdollisimman pitkällä tähtäimellä, lapsen parhaaksi. Vaikka kyse oli keskeneräisen asian uutisoinnista, jo tällä horjutettiin monen perheen suunnitelmia.

Kotihoidon tuki on osa suomalaista päivähoitojärjestelmää. Kyse on lapsen edusta. Päivähoitojärjestelmämme monimuotoisuutta on ajan saatossa kehitetty niin, että lapselle olisi olemassa kulloisenkin kehitysvaiheen mukainen perheelle paras hoitomalli. Perheillä on oltava aito valinnan mahdollisuus. Keskusta ei hyväksy minkäänlaisia kotihoidon tuen maksamiseen liittyviä heikennyksiä. Tämä koskee niin tuen tasoa kuin ehtojen muutoksiakin. Haluamme olla varmistamassa perheille valinnan vapauden. Lapsen etu tulee asettaa poliittisen päätöksenteon keskiöön.

Lapset ovat erilaisia, perheet ovat erilaisia. Aikana, jolloin suurella osalla suomalaisista lapsista asiat ovat onneksemme hyvin, elämässään vaikeuksiin joutuneiden perheiden määrä on kuitenkin kasvussa. Lasten häiriökäyttäytyminen on lisääntynyt huolestuttavalla tavalla. Erityisesti lasten syrjäytyminen ja huono-osaisuus koettelevat valitettavan yleisinä. Huostaanotosta on tullut arkea liian monelle lapsiperheelle. Suunta on muutettava. Tulevaisuudessa lasku on liian kallis. Hallituksen lupaamalla poikkihallinnollisella ohjelmalla on kiire.

Pääosa lapsiperheiden ennaltaehkäisevästä työstä on kuntien vastuulla. Kasvaneiden velvoitteiden ja talouspaineiden alla lapsiperheiden palveluista on monilla paikkakunnilla tingitty. Hallitusohjelma lupaa tähän muutosta. Muutos odottaa toteuttamistaan.

Työurien pidentäminen niin alusta, keskeltä kuin lopustakin on välttämätöntä. Näiltä osin kolmikantaiset neuvottelut ovat kesken. Julkisuuteen tihkuneet tiedot näistä neuvotteluista viestittävät neuvottelujen jähmeydestä. Kotihoidon tuen saamisen ehtojen muuttamista perustellaan naisten työmarkkina-aseman parantamisella. Perhepolitiikan osalta hallitusohjelmassa korostuu vahva painotus työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen helpottamiseksi.

Pääministeri Kataisen hallituksen toiminta on täynnä avoimia kysymyksiä. Miten vanhemmuuden tukea ollaan kehittämässä ja lisäämässä? Miten valtion toimenpitein panostetaan lapsiperheiden kotipalveluihin ja matalan kynnyksen palveluihin? Miten käytännön arjessa ennaltaehkäistään lasten syrjäytymistä? Millaisia toimia on tehty huostaanottojen vähentämiseksi? Tulonsiirrot ovat yksi Kataisen hallituksen perhepolitiikan ytimistä. Miten tämä näkyy päätöksissä?

Lasten ja perheiden arki on kokonaisuus, joka edellyttää päätöksentekijöiltä vastuuta pitkälle tulevaan. Yksittäisen pieneltä tuntuvan päätöksen vaikutukset ovat arjen tasolla suuria.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Millä käytännön toimenpiteillä hallitus varmistaa lapsiperheiden valinnanvapauden eri hoitomuotojen välillä esimerkiksi niin, että pienten lasten kotihoidontuen määrä ja laatu säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla,

mitkä ovat hallituksen käytännön keinot lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja

miten hallitus vahvistaa erityisesti köyhien ja syrjäytymisvaarassa olevien lapsien ja lapsiperheiden asemaa?

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2012

 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Annika Saarikko /kesk
 • Mikko Savola /kesk
 • Juha Sipilä /kesk
 • Ari Torniainen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Työjärjestyksen mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä ja tämän jälkeen toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Tässä on pyydettyjä puheenvuoroja. Samaan aikaan meillä on tilanne, että suuren valiokunnan kokous on alkamassa kello 13.30, ja koska näitä kaikkia puheenvuoroja ei ehditä pitää, keskeytän tämän asian käsittelyn.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 22/4/2012

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 13.3.2012 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 13.26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​