Täysistunnon pöytäkirja 22/2004 vp

PTK 22/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 9. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Pirkko Peltomo /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jan Vapaavuori /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Irja Tulonen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd

9.—12.3. edustajat

 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok

9.—31.3. edustajat

 • Heli Paasio /sd
 • Jutta Urpilainen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.3. edustaja

 • Pirkko Peltomo /sd

9.—12.3. edustaja

 • Kalevi Lamminen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.3. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 4. päivänä maaliskuuta 2004 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 13—16/2004 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 13 osalta lakivaliokunnan,

asian U 14 osalta valtiovarainvaliokunnan ja

asian U 15 osalta talousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi vesihuollon tukemisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain ja lääkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestön välillä järjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Algerian demokraattisen kansantasavallan välisen Euro-Välimeri-assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2004 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi vakuutuskassalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

11) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

12) Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 158/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 12/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 171/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

15) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​