Täysistunnon pöytäkirja 22/2008 vp

PTK 22/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. TIISTAINA 11. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 27 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Krista Kiuru /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Paavo Väyrynen /kesk
 • Stefan Wallin /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 6 edustajaa:

 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Päivi Lipponen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Krista Kiuru /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

11. ja 12.3. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

11.—13.3. edustaja

 • Sinikka Hurskainen /sd

11.—14.3. edustaja

 • Esko Kiviranta /kesk

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.3. edustajat

 • Susanna Haapoja /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd

11. ja 12.3. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

11.—20.3. edustaja

 • Claes Andersson /vas

__________

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkojen (Nrf) täydentävään toimintaan

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on tänään 11.3.2008 antanut eduskunnalle selonteon Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkojen (Nrf) täydentävään toimintaan (VNS 1/2008 vp).

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Valtioneuvosto on 6.3.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 8 ja 9/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 8 talousvaliokunnan, ympäristövaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä liikenne- ja viestintävaliokunnan ja

asiasta U 9 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkojen (Nrf) täydentävään toimintaan

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko 1. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Ulkoasiainministeri Ilkka Kanervan esittelypuheenvuoron ja puolustusministeri Jyri Häkämiehen puheenvuoron jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus samoin enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle puolustusvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta ja henkilötietolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:n ja kaupparekisterilain 13 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä kuntien valtionosuuslain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys Valko-Venäjän kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 180/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys Hongkongin kanssa ilma-aluksen käyttämisestä saadun tulon kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen muutoksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 181/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ympäristövaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 18.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​