Täysistunnon pöytäkirja 22/2009 vp

PTK 22/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

22. KESKIVIIKKONA 11. MAALISKUUTA 2009

Puhetta johtivat ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.00—16.59 ja 18.58—21.03) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (16.59—18.58 ja 21.03—23.09).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa:

 • Merikukka Forsius /kok
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Johanna Karimäki /vihr
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Jari Larikka /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Päivi Lipponen /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Petri Pihlajaniemi /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Janne Seurujärvi /kesk
 • Paula Sihto /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Katja Taimela /sd
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Ilkka Viljanen /kok
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Antti Vuolanne /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Antti Vuolanne /sd (16.09)

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.3.—1.4. edustaja

 • Janne Seurujärvi /kesk

11.3. edustaja

 • Antti Kaikkonen /kesk

11. ja 12.3. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11.3. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun alentamista koskevaksi väliaikaiseksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 21/8/2009

Keskustelussa on ed. Erkki Virtanen ed. Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään.

Ed. Päivi Räsänen on ed. Toimi Kankaanniemen kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin on päätettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Joka hyväksyy lakiehdotukset, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotukset hylätty.

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset äänin

jaa 88, ei 55; poissa 56.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdystä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Päivi Räsäsen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 89, ei 62; poissa 48.

( Ään. 2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.3.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 21/12/2009

Keskustelussa on ed. Susanna Huovinen ed. Esa Lahtelan kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen perusteluja koskevan ehdotuksen.

Ed. Pentti Tiusanen on ed. Jyrki Yrttiahon kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä perusteluja koskevasta ehdotuksesta ja lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Susanna Huovisen perusteluja koskevasta ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 95, ei 64; poissa 40.

( Ään. 3 )

Äänestyksessä ed. Pentti Tiusasen lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 96, ei 64; poissa 39.

( Ään. 4 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

3) Hallituksen kannanotto eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 1/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Jutta Urpilaisen ym. välikysymykseen hallituksen kannanotosta eläkeiän nostosta ja eläkkeiden leikkaamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen jälkeen käydään keskustelu välikysymyksen johdosta. Keskustelun ensimmäisen puheenvuoron käyttää ed. Urpilainen. Sen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jolloin ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään 10 minuuttia. Muut etukäteen varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä, ja ne saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Kun keskustelu on päättynyt, esitän työjärjestyksen mukaisesti eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavan päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen." Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Keskustelu jatkuu huomenna ed. Peltosen puheenvuorosta eteenpäin, niin että ed. Peltonen pääsee pohjustamaan keskustelun jatkon. Asian käsittely tältä erää keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 23/2/2009

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 6/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laiksi Opetusalan koulutuskeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 12.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 12.3.2009 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 23.09.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​