Täysistunnon pöytäkirja 23/2001 vp

PTK 23/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. PERJANTAINA 9. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Klaus Bremer /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Saara Karhu /sd
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Jaakko Laakso /vas
 • Henrik Lax /r
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Suvi Lindén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

9.3. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

9.3. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Jari Leppä /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

9.3. edustajat

 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Jukka Mikkola /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

__________

Eduskuntaryhmien istumajärjestys

Ensimmäinen varapuhemies:

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kalliomäki ja Remonttiryhmän puheenjohtaja Risto Kuisma ovat 6.3.2001 päivätyllä kirjeellään ehdottaneet, että Remonttiryhmän istumapaikka istuntosalissa sijoitetaan Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja Vihreän eduskuntaryhmän väliin.

Eduskunnan työjärjestyksen 6 §:n 1 momentin 12 kohdan mukaan puhemiesneuvoston tehtävänä on tehdä ehdotuksia eduskuntaryhmien keskinäisestä istumajärjestyksestä täysistuntosalissa. Tämän johdosta puhemiesneuvosto ehdottaa, että eduskunnan 31. päivänä maaliskuuta 1999 hyväksymää istumajärjestystä muutetaan siten, että Remonttiryhmä-niminen eduskuntaryhmä sijoitetaan Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ja Vihreän eduskuntaryhmän väliin.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Ensimmäinen varapuhemies:

Lisäksi mainitussa kirjeessä ilmoitetaan, että Remonttiryhmä lakkaa puolueena ja eduskuntaryhmänä 31.12.2001 ja että ed. Kuisma siirtyy 31.12.2001 lukien Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäseneksi.

Merkitään.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset n:ot HE 20, 21/2001 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin n:ot KK 1037, 1038, 1042, 1044—1046, 1049—1051, 1056, 1059/2000 vp, 2/2001 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus valtioneuvoston päätöksestä vuosien 2002—2005 määrärahakehyksiksi

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitettu pääministerin ilmoitus valtioneuvoston päätöksestä vuosien 2002—2005 määrärahakehyksiksi. Ilmoituksen antaa valtiovarainministeri Niinistö.

(Hälinää — Puhemies koputtaa) Arvoisat edustajat! Ennen kuin ministeri Niinistö aloittaa, kehotan teitä istuutumaan paikoillenne ja hiljentymään kuuntelemaan. Annan puheenvuoron ministerille vasta sen jälkeen, kun sali hiljenee. (Ed. Elo: Me hiljennymme heti, kun Niinistö aloittaa! — Ministeri Niinistö: Toivottavasti minä en! — Ed. Skinnari: Ei ole koskaan ollut näin hiljaista!) — Ministeri Niinistö voi aloittaa.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tiistaina 20. päivänä maaliskuuta kello 14 alkavassa täysistunnossa.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 28/1/2001

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 11/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 14/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 208/2000 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 16/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio