Täysistunnon pöytäkirja 23/2004 vp

PTK 23/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

23. KESKIVIIKKONA 10. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Katri Komi /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Heli Paasio /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.3. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10.3. edustajat

 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Virtanen /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.3. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Outi Ojala /vas
 • Jukka Roos /sd
 • Arto Seppälä /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 8 valtioneuvoston selonteosta, joka koskee postipalvelulain vaikutuksia ja soveltamista.

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössään ehdottama lausunto. Niiden, jotka haluavat tehdä valiokunnan ehdotuksesta poikkeavia ehdotuksia eduskunnan lausunnoksi, on tehtävä ehdotuksensa keskustelun kuluessa.

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 25/1/2004

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys eräiden toimeentuloturvaa koskevien lakien takaisinperintäsäännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys öljyn aiheuttamien pilaantumisvahinkojen kansainvälisen korvausrahaston perustamisesta vuonna 1992 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 2003 pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta ja merilain 10 luvun 18 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 171/2003 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta sekä laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2004 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Laki yliopistolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 20/2004 vp (Maija Rask /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 18.14.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​