Täysistunnon pöytäkirja 24/2001 vp

PTK 24/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TIISTAINA 13. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Jaakko Laakso /vas
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Henrik Lax /r
 • Susanna Huovinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.3. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

13.—15.3. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Sauli Niinistö /kok

13.—22.3. edustaja

 • Markku Laukkanen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13. ja 14.3. edustaja

 • Unto Valpas /vas

13.—16.3. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavan luvan poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.3. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 8. päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 8, 9/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle liikennevaliokunnan on annettava asioista lausunto.

__________

Välikysymys n:o 1: Kansalaisten toimeentulon turvaaminen

Välikysymys   VK 1/2001 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Pekkarinen ja 54 muuta edustajaa ovat tänään tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 1 kansalaisten toimeentulon turvaamisesta.

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Pekkariselle välikysymyksen esittämistä varten.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Esitämme seuraavan välikysymyksen:

"Eduskunnalle

Sosiaalinen ja alueellinen eriarvoisuus, tuloerot, vähäosaisten määrä ja suoranainen köyhyys ovat lisääntyneet huikeasti. Uusimmat tilastot osoittavat, että kansalaisten toimeentuloerot ovat kasvaneet poikkeuksellisen nopeasti. Joidenkin arvioiden mukaan köyhyys on kaksinkertaistunut 1990-luvun loppuvuosien aikana. Myös monet lapsiperheet ovat suurissa taloudellisissa vaikeuksissa.

Vuonna 1999 Eurostatin köyhyysrajan alle jäi 190 000 suomalaista. Tämä luku ei kerro koko totuutta suomalaisesta köyhyydestä. Monet ylivelkaantuneet, lapsiperheet ja sosiaaliturvan väliinputoajat kärsivät toimeentulovaikeuksista. Lapsilisät, kotihoidontuki ja minimiäitiyspäiväraha ovat nyt alemmalla tasolla kuin heti laman jälkeen vuonna 1995. Lisäksi korkeat asumiskustannukset tekevät monille tilanteen entistä tukalammaksi.

Köyhien, ylivelkaantuneiden ja toimeentulominimillä elävien pahoinvointi on jo ylittänyt kaikki sietorajat. Piteneviltä leipäjonoilta, asunnottomuudelta, pitkittyvältä työttömyydeltä sekä lapsiperheiden ja monien eläkeläisten toimeentulovaikeuksilta ei saa ummistaa silmiä. Syrjäytymisen kierre on katkaistava. Kasvavasta alueellisesta ja sosiaalisesta eriarvoisuudesta muodostuu tulevaisuudessa suoranainen kasvun este. Epäkohtien korjaaminen maksaa, mutta myös niiden jättäminen korjaamatta kostautuu lähivuosina yhä suurempina yhteiskunnallisina ongelmina ja julkisten menojen kasvupaineina.

Maan hallitukselta on odotettu pitkään toimia eriarvoistumisen pysäyttämiseksi. Hallituspuolueet loivat viime viikkojen aikana turhia toiveita markkinoimalla julkisuuteen näyttäviä toimia erillisestä köyhyyspaketista. Tällaisia odotuksia syntyi myös eräiden ministereiden lausuntojen perusteella.

Lipposen hallituksen kehyspäätös oli kuitenkin suuri pettymys. Hallitus ei ole esittänyt työttömyyttä vähentäviä, työn tarjoamista ja vastaanottamista helpottavia uudistuksia eikä todella vaikuttavia toimia pienituloisten ja vähävaraisten kansalaisten elämäntilanteen parantamiseksi. Pitkäaikaistyöttömyys on suurin köyhyyttä aiheuttava syy.

Pidämme erityisen tuomittavana sitä, että hallitus ei ole korjannut eikä aio korjata työttömyyden peruspäivärahan, työmarkkinatuen, opintotuen, alimpien sairaus- ja äitiyspäivärahojen, lapsilisien ja kotihoidon tuen tasoa. Myös monien sosiaaliturvan väliinputoajien asemaan tarvittaisiin pikaisia parannuksia.

Eduskunnan ei pidä hyväksyä tällaista välinpitämättömyyttä kansantulon ollessa nyt jo yli 300 miljardia markkaa suurempi kuin mitä se oli syvän laman pohjalla. Asioiden siirtäminen budjettiriiheen tai seuraavaan vuoteen on vastuun pakoilua.

Monilla tahoilla ollaan huolestuneita 1990-luvulla tapahtuneesta kehityksestä, ja vaatimukset eriarvoisuuden kasvun pysäyttämisestä ovat lisääntyneet. Vastajulkaistussa Evan raportissa kansalaisten huoli köyhyydestä on voimakkaasti kasvanut. Eduskunnan tahto köyhyyden vähentämiseksi ja pienituloisten selviytymisongelmien helpottamiseksi on kerta kaikkiaan selvitettävä.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Aikooko hallitus ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin parantaakseen työttömien, lapsiperheiden ja sosiaaliturvan väliinputoajien perusturvaa ja

helpottaakseen työllistymistä tavalla, joka ennaltaehkäisee köyhyyttä ja syrjäytymistä?

Helsingissä 13. päivänä maaliskuuta 2001

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Leea Hiltunen /skl
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Bjarne Kallis /skl
 • Toimi Kankaanniemi /skl
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Leena Rauhala /skl
 • Päivi Räsänen /skl
 • Ismo Seivästö /skl
 • Sakari Smeds /skl
 • Sulo Aittoniemi /alk"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

2) Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 208/2000 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2001 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 3.

Keskustelua ei synny.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 205/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 3/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2000 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Laki ydinenergialain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2001 vp (Katja Syvärinen /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2001 vp (Mari Kiviniemi /kesk ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 203/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 207/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 19.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen