Täysistunnon pöytäkirja 24/2002 vp

PTK 24/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TIISTAINA 12. MAALISKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Katri Komi /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Harry Wallin /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Sirpa Pietikäinen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

12. ja 13.3. edustaja

 • Marjukka Karttunen /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

12.3. edustaja

 • Kirsi Piha /kok

12. ja 13.3. edustaja

 • Virpa Puisto /sd

12.—15.3. edustaja

 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.3. edustaja

 • Arto Seppälä /sd

12. ja 13.3. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 7. päivänä maaliskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 7, 8/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 7 osalta perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan sekä

asian U 8 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimenpidealoitteet

Merkitään, että puhemiesneuvosto on 8. päivänä maaliskuuta 2002 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 1—33/2002 vp.

__________

Välikysymys 1/2002 vp: Lääkäripalveluiden turvaaminen

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Pekkarinen ja 44 muuta edustajaa ovat 8. päivänä maaliskuuta 2002 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 1 lääkäripalveluiden turvaamisesta (VK 1/2002 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Pekkariselle välikysymyksen esittämistä varten.

Mauri  Pekkarinen  /kesk:

Arvoisa puhemies! Esittelen välikysymyksen kansalaisten oikeudesta päästä lääkärin vastaanotolle ja hoitoon.

"Eduskunnalle

Julkinen terveydenhuolto on ajautunut yhä pahenevaan kriisiin. Siitä ovat esimerkkeinä huutava lääkäripula, erikoissairaanhoidon pitkät jonot ja jopa terveysasemien väliaikaiset sulkemiset. Oikeus päästä lääkärin vastaanotolle, tutkimuksiin ja hoitoon ei toteudu lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Potilasturvallisuus on vaarantunut.

Kansallinen terveydenhuoltoprojekti on loppusuoralla. Siinä tullaan esittämään suuri joukko toimenpiteitä terveydenhuollon toimivuuden parantamiseksi. Projektin tulokset toteutuvat pääosin vasta vuosien päästä. Näin ollen niistä ei ole apua tämän päivän akuutteihin ongelmiin.

Sairaaloiden leikkausjonoissa odottaa yli 100 000 potilasta. Osa näistä on välittömän hoidon tarpeessa. Erityisen vakava tilanne on sydänleikkausjonoissa olevilla potilailla. Monilla heistä on vaara menehtyä hoidon viivästyessä. Leikkausjonoissa olevat potilaat elävät epätietoisuudessa ja kärsivät hoitoonpääsyn pitkittyessä. Vuosien jonotus vaikkapa lonkkaleikkaukseen on epäinhimillistä. Lisäksi yhteiskunnalle syntyy suuria kustannuksia siitä, kun henkilö odottaa kotona sairauspäivärahan turvin hoitoonpääsyä ja mahdollisuutta palata työhönsä.

Suurena ongelmana on alati kasvava julkisen terveydenhuollon lääkäripula. Lääkärit siirtyvät yhä enemmän yksityiselle sektorille ja muihin tehtäviin. Myös muun terveydenhuollon henkilöstön määrä on riittämätön kasvavaan työtaakkaan nähden. Koko henkilökunta uupuu.

Julkisten palveluiden riittämättömyys on viime vuosina johtanut yksityisen terveydenhuollon kasvuun. Maksukykyisillä kansalaisilla on mahdollisuus käyttää yksityisiä terveyspalveluita, kun taas muut jäävät heikkenevän julkisen terveydenhuollon palvelujen varaan. Verovaroin rahoitettava terveydenhuoltojärjestelmämme on pidettävä kunnossa eikä synnytettävä kahden kerroksen terveyspalveluita amerikkalaiseen malliin.

Hälyttävä esimerkki nykyisestä julkisen terveydenhuollon tilasta on Kuopion tapaus. Korkein hallinto-oikeus määräsi kaupungin korvaamaan potilaalle yksityisessä sairaalassa tehdyn leikkauksen. Kaupungin katsottiin laiminlyöneen velvollisuutensa kiireellisessä hoidossa. Kuopion tapaus ei ole varmaankaan ainoa laiminlyönti. Ennakkopäätös tulee mahdollisesti lisäämään oikeudenkäyntejä.

Nyt tarvitaan kiireellisiä ratkaisuja terveyskeskusten vastaanottoruuhkien ja sairaaloiden leikkausjonojen purkamiseksi. Hyvinvointiyhteiskunnassa kansalaisten on saatava palvelut ilman oikeudenkäyntejä.

Näyttää siltä, että terveyspolitiikassa toteutuu sama kaava kuin hallituksen muussakin politiikassa: työryhmiä, suunnitelmia, hankkeita ja lupauksia, mutta vähän tuloksia. Ongelmat ovat olleet koko ajan tiedossa. Nyt tarvitaan nopeita käytännön toimia, joilla turvataan kansalaisten oikeus päästä lääkärin vastaanotolle ja sairauden edellyttämään hoitoon viipymättä.

Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Mihin välittömiin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä sen varmistamiseksi, että kansalaiset pääsevät lääkärin vastaanotolle ja hoitoon ja että leikkausjonoissa olevat potilaat saavat hoitoa nopeasti?

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2002

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Leea Hiltunen /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Raimo Vistbacka /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2002 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 5.

Yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 23/4/2002

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laeiksi kuluttajansuojalain sekä takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2002 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikennevaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laeiksi liikennevahinkolautakunnasta ja liikennevakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​