Täysistunnon pöytäkirja 24/2010 vp

PTK 24/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

24. TIISTAINA 16. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö (14.01—16.00).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Marko Asell /sd (e)
 • Tuija Brax /vihr (e)
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Anne Kalmari /kesk (e)
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk (s)
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Martti Korhonen /vas (e)
 • Lauri Kähkönen /sd (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Hannes Manninen /kesk (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Mats Nylund /r (e)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Petteri Orpo /kok (e)
 • Heli Paasio /sd (s)
 • Lyly Rajala /kok (e)
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Pertti Salovaara /kesk (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Janne Seurujärvi /kesk (e)
 • Anni Sinnemäki /vihr (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Tarja Tallqvist /kd (e)
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Ilkka Viljanen /kok (e)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Hannu Hoskonen /kesk (15.29)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi valtioneuvostosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 11/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

2)  Hallituksen esitys pintataistelualusten alumiinirakennesuunnittelusta Suomen, Saksan liittotasavallan ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 134 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, viestintämarkkinalain 134 §:n ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2010 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2010 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys rajavartiointia koskevan lainsäädännön sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 219/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2010 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys valmisteverotuslaiksi ja laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 263/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 10/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 232/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 108/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2010 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laeiksi julkisista hankinnoista annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 190/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2010 vp

Lakialoite  LA 93/2009 vp

Puhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset sekä mietinnössä ehdotetun uuden lakiehdotuksen.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain, televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 a §:n, radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 6 §:n sekä viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 272/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 1/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laeiksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 87/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 2/2010 vp

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi vakuutussopimuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2010 vp

Lakialoite  LA 46/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 17.3.2010 pidettävään täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 17.3.2010 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen