Täysistunnon pöytäkirja 25/2001 vp

PTK 25/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. KESKIVIIKKONA 14. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Mikko Elo /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Olli-Pekka Heinonen /kok
 • Klaus Hellberg /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Gunnar Jansson /r
 • Timo Kalli /kesk
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Risto Kuisma /rem
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paavo Lipponen /sd
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Sauli Niinistö /kok
 • Iivo Polvi /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Anu Vehviläinen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Tarja Kautto /sd
 • Risto Kuisma /rem

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

14.3. edustaja

 • Mikko Elo /sd

14. ja 15.3. edustajat

 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Petri Salo /kok

14.—16.3. edustaja

 • Riitta Prusti /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.3. edustaja

 • Klaus Hellberg /sd

14. ja 15.3. edustaja

 • Juha Karpio /kok

14.—16.3. edustaja

 • Gunnar Jansson /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

14.3. edustajat

 • Timo Kalli /kesk
 • Marja-Leena Kemppainen /skl
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Paavo Lipponen /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Antti Rantakangas /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 2.

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy 1. lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2 §

Keskustelu:

Päivi Räsänen /skl:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseessa esitetyn pykälämuutosehdotuksen.

Ismo Seivästö /skl:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Räsäsen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Seivästön kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 127 jaa- ja 12 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 59.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

7 ja 15 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksytään keskustelutta 2. lakiehdotuksen 2 ja 13 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 183/2000 vp (Reijo Laitinen /sd ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Laki kuntalain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2001 vp (Kari Uotila /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 46 §:n 7 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 16/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki arvonlisäverolain 85 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 18/2001 vp (Mauri Salo /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

8) Laki työntekijän eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 23/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 16.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​