Täysistunnon pöytäkirja 25/2004 vp

PTK 25/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. PERJANTAINA 12. MAALISKUUTA 2004

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Janina Andersson /vihr
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Pehr Löv /r
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Leena Rauhala /kd
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

12.—16.3. edustaja

 • Henrik Lax /r

14.—18.3. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas

15.—17.3. edustaja

 • Ulla Anttila /vihr

15.—18.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jyrki Kasvi /vihr

15.—31.3. edustaja

 • Marja Tiura /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

12.3. edustajat

 • Janina Andersson /vihr
 • Jouni Backman /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Lankia /kesk
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Timo Seppälä /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 12. päivänä maaliskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 21—25/2004 vp.

__________

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 11. päivältä kuluvaa maaliskuuta on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2005—2008 (VNS 1/2004 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle keskiviikkona 24. päivänä maaliskuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Toimenpidealoitteet

Toinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 10. päivänä kuluvaa maaliskuuta päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 1—15/2004 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 644, 700, 706, 711, 719—721/2003 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta

Äänestys

Valtioneuvoston selonteko  VNS 4/2003 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 8/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta postipalvelulain vaikutuksista ja soveltamisesta.

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 8, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan lausunnon sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikon täysistunnossa.

PTK 23/1/2004

Keskustelussa on ed. Erkki Pulliainen ed. Raimo Vistbackan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa seuraavan lausuman: "Eduskunta edellyttää, että yritysten ja yhteisöjen postipalvelujen laatustandardit pysytetään vähintään sillä tasolla, kuin ne olivat postipalvelulain voimaan tullessa vuoden 2002 alussa. Tätä edellyttävät Suomea koskevat ylikansalliset sitoumukset sekä postipalvelulain säännösten teksti ja säännösten tarkoitus."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Pulliaisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 136 jaa- ja 35 ei-ääntä; poissa 28.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 2/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Esitellään päiväjärjestyksen 2) asia, perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu valtioneuvoston jäsenen selvitys sidonnaisuuksistaan.

Käsittelyn pohjana on 11. päivänä maaliskuuta 2004 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva opetusministeri Tuula Haataisen ilmoitus muutoksesta selvitykseen sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 1/2004 vp

Lakialoite  LA 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 26/6/2004

4) Hallituksen esitys Nicaraguan tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laiksi Museovirastosta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 149/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain sekä kolttalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​