Täysistunnon pöytäkirja 25/2006 vp

PTK 25/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

25. TORSTAINA 16. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa toinen varapuhemies Ilkka Kanerva.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Ulla Anttila /vihr
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tony Halme /ps
 • Klaus Hellberg /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Eero Lämsä /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Lasse Virén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kalevi Olin /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

16.3. edustaja

 • Seppo Kääriäinen /kesk

16. ja 17.3. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Antti Kalliomäki /sd

17.3. edustaja

 • Saara Karhu /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

16.3. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd

16. ja 17.3. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

16.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Klaus Hellberg /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jari Leppä /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Tapani Tölli /kesk
 • Jan Vapaavuori /kok

16. ja 17.3. edustaja

 • Jyrki Kasvi /vihr

17.3. edustajat

 • Marjaana Koskinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Harry Wallin /sd

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista — Parempaa palvelua, tehokkaampaa hallintoa

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös eduskunnan lausunnosta valtioneuvoston selonteosta keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista.

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 2, joka sisältää ehdotuksen selonteosta annettavan lausunnon sanamuodoksi. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 24/4/2006

Keskustelussa on ed. Esko Kurvinen ed. Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 1 mukaisen lausuman.

Ed. Matti Kauppila on ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy lausuntoonsa vastalauseen 2 mukaisen lausuman.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat erillisiä, joten niistä äänestetään erikseen mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätökset:

Äänestys ed. Kurvisen ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kurvisen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 87 jaa- ja 68 ei-ääntä; poissa 44.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Äänestys ed. Kauppilan ehdotuksesta

Mietintö "jaa", ed. Kauppilan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 126 jaa- ja 31 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Hallintovaliokunnan mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta hyväksytään.

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön mukaisen lausunnon selonteon johdosta.

Mietinnön toiseen ponteen sisältyvä ehdotus mietinnön lähettämisestä valtioneuvostolle tiedoksi hyväksytään.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 1. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 24/3/2006

Yleiskeskustelussa on ed. Ulla Anttila ed. Suvi-Anne Siimeksen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Ulla Anttilan ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 144 jaa- ja 12 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

1. lakiehdotus

1 §

Keskustelu:

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on puolustusvaliokunnan lausunnon 2. eriävässä mielipiteessä.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Annika Lapintie /vas:

Herra puhemies! Ehdotan, että pykälän 2 momentti saa seuraavan muodon: "Suomi voi osallistua Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) turvallisuusneuvoston valtuuttamaan tai muuhun YK:n hyväksymään kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan, jonka tarkoituksena on kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen ja palauttaminen taikka humanitaarisen avustustoiminnan tukeminen tai siviiliväestön suojaaminen Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan (SopS 1/1956), sen päämäärien ja periaatteiden sekä muun kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti." Tämä tarkoittaa, että kriisinhallinnassa on aina oltava YK:n mandaatti.

Martti Korhonen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Lapintien tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Bjarne Kallis ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään puolustusvaliokunnan lausuntoon liitetyn eriävän mielipiteen 2 mukaisena.

Ed. Annika Lapintie on ed. Martti Korhosen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämänsä ehdotuksen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Kalliksen ja ed. Lapintien ehdotusten välillä

Ed. Kalliksen ehdotus "jaa", ed. Lapintien ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 118 jaa- ja 25 ei-ääntä, 15 tyhjää; poissa 41.

( Ään. 4 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Kalliksen ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Kalliksen ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 24 ei-ääntä; poissa 42.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

2—38 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

2.—7. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

4) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 1/2006 vp (Matti Kangas /vas ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

5) Laki valtion erityisrahoitusyhtiön ottamien vastatakausten vanhenemisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 10/2006 vp (Kauko Juhantalo /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki tuloverolain 55 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 11/2006 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

7) Laki lääkelain 54 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 17/2006 vp (Miapetra Kumpula-Natri /sd)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina 21. päivänä maaliskuuta kello 14. Huomenna tässä istuntosalissa kokoontuu Nuorten parlamentti kello 12.

Täysistunto lopetetaan kello 18.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen