Täysistunnon pöytäkirja 26/2006 vp

PTK 26/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

26. TIISTAINA 21. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Roger Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Roger Jansson /r
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Outi Ojala /vas

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

21. ja 22.3. edustajat

 • Tatja Karvonen /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Arto Satonen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

21.—23.3. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Tero Rönni /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Pentti Tiusanen /vas

21.—24.3. edustajat

 • Esko Kiviranta /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk

Sairauspoissaolot ja muut lakiin perustuvat poissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden tai äitiysloman vuoksi:

21.3. edustaja

 • Irina Krohn /vihr

21.3.—31.10. edustaja

 • Marjo Matikainen-Kallström /kok (äitiysloma)

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.3. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Matti Kangas /vas
 • Outi Ojala /vas
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk

__________

Hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 17. päivänä maaliskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 15—17/2006 vp.

Lisäksi ilmoitetaan, että edellä tarkoitetut hallituksen esitykset otetaan lähetekeskusteluun tässä täysistunnossa.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1080, 1092—1096/2005 vp, KK 1, 3, 5—9, 11, 12, 14, 18, 19, 29—33/2006 vp.

__________

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Tuija Nurmi vapautusta Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 28. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Pertti Hemmilä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen kuluessa on esitettävä kaikki asiassa tehtävät ehdotukset. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Koska ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—7. lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden ja kun 1. lakiehdotuksesta on päätettävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, ehdotan meneteltäväksi seuraavasti:

Ensin tehdään päätös siitä ulkoasiainvaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee 1. lakiehdotuksen julistamista kiireelliseksi. Jos ulkoasiainvaliokunnan ehdotus hyväksytään, päätetään kyseisen lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Jos sitä vastoin ehdotus lakiehdotuksen julistamisesta kiireelliseksi hylätään, on tehtävä päätös lakiehdotusten hyväksymisestä jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai niiden hylkäämisestä.

Menettelytapa hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 29/1/2006

3) Hallituksen esitys laeiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n, eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n ja vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 158/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 6/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

__________

Ed. Outi Ojala merkitään läsnä olevaksi.

__________

5) Hallituksen esitys rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​