Täysistunnon pöytäkirja 27/2002 vp

PTK 27/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. PERJANTAINA 15. MAALISKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Christina Gestrin /r
 • Esko Helle /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Ulla Juurola /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Sauli Niinistö /kok
 • Håkan Nordman /r
 • Maija Rask /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

15.3. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok

15.—20.3. edustaja

 • Jaakko Laakso /vas

15.—23.3. edustajat

 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Irja Tulonen /kok

15.—24.3. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

15.—21.3. edustaja

 • Leena Luhtanen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

15.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Ulla Juurola /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Håkan Nordman /r
 • Marja Tiura /kok

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on 14. päivänä maaliskuuta 2002 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 17—24/2002 vp.

__________

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella maaliskuun 13. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko uusien koululakien vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta (VNS 2/2002 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 20. päivänä maaliskuuta pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2001

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime helmikuun 7. päivältä on eduskunnalle saapunut Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2001 (K 1/2002 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Tulevaisuusvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta tulevaisuusvaliokunnan jäsenyydestä ed. Rehula ja varajäsenyydestä ed. Lintilä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Kokkonen vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 19. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1426, 1428, 1431, 1434, 1438, 1440/2001 vp, 2, 3, 5—7, 9, 10, 13—15, 17, 18, 20, 22, 26, 28, 30—32, 34, 40—43, 51/2002 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Lääkäripalveluiden turvaaminen

Äänestys

Välikysymys  VK 1/2002 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen tehdään nyt päätös ed. Pekkarisen ym. välikysymyksestä n:o 1. Keskustelu asiasta päättyi viime keskiviikkona pidetyssä täysistunnossa.

Esitän nyt eduskunnan hyväksyttäväksi puhemiehen ehdotuksena työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon: "Kuultuaan vastauksen eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen."

Vastoin puhemiehen ehdotusta on ed. Pekkarinen ed. L. Hiltusen kannattamana tehnyt seuraavan ehdotuksen perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi: "Kuultuaan hallituksen vastauksen opposition välikysymykseen eduskunta toteaa, että hallitus ei ole valmis esittämään riittäviä, välittömiä toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kansalaiset pääsevät lääkärin vastaanotolle ja hoitoon ja että leikkausjonoissa olevat potilaat saavat hoitoa nopeasti, ja siirtyy päiväjärjestykseen."

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy puhemiehen ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy ed. Pekkarisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 121 jaa- ja 53 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt puhemiehen ehdotuksen ja siirtyy päiväjärjestykseen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi vaalilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 1/2002 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 236/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 5/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 28/13/2002

4) Hallituksen esitys korkotuettua osaomistusasuntojärjestelmää koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 221/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 239/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain ja tilintarkastuslain 1 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 7/2002 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2002 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 2. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys Bulgarian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 223/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys Puolan kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 224/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 4/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys Romanian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 225/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 5/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys Slovakian kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 226/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys Tshekin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 227/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys Unkarin kanssa tehdyn Eurooppa-sopimuksen ja siihen liittyvän mukautuspöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 228/2001 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 8/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys laeiksi kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 1 ja 9 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 2/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2002 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.53.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​