Täysistunnon pöytäkirja 27/2008 vp

PTK 27/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. KESKIVIIKKONA 26. MAALISKUUTA 2008

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Claes Andersson /vas
 • Tuija Brax /vihr
 • Christina Gestrin /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Heidi Hautala /vihr
 • Susanna Huovinen /sd
 • Jyri Häkämies /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mikko Kuoppa /vas
 • Merja Kuusisto /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Pentti Oinonen /ps
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Minna Sirnö /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Esa Lahtela /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

26.3. edustaja

 • Pia Viitanen /sd

26. ja 27.3. edustajat

 • Mikko Kuoppa /vas
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Eero Reijonen /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

26.3. edustaja

 • Christina Gestrin /r

__________

Eduskunnan pankkivaltuutettujen puheenjohtaja

Puhemies:

Eduskunnan pankkivaltuutetut ovat kokouksessaan 7.3.2008 valinneet puheenjohtajakseen ed. Timo Kallin.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 12/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 26/2/2008

Keskustelussa on ed. Kari Rajamäki ed. Lauri Kähkösen kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin maitotalouden aseman ja työvaltaisen maatalouden tulevaisuuden turvaamiseksi ja edellytysten luomiseksi nuorten tuottajien investoinneille ryhtyen toimenpiteisiin vuonna 1993 maahamme luodun tilakohtaisten maitokiintiöiden vapaan kaupan purkamiseksi."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 115, ei 54; poissa 30.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Naton nopean toiminnan joukkoja (NRF) täydentävään toimintaan

Palautekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 1/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2008 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon n:o 1 johdosta.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan ja asiasta lausunnon antaneen puolustusvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuorojen jälkeen on keskustelussa nopeatahtinen osuus, jossa etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 29/1/2008

3) Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009—2012

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2008 vp

Toinen varapuhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään valtioneuvoston selonteko.

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan ja että muille erikoisvaliokunnille varataan mahdollisuus antaa asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle 18.4.2008 mennessä.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä täysistunnossa.

PTK 26/1/2008

Keskustelu jatkuu:

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut erikoisvaliokunnat voivat halutessaan antaa lausunnon 18.4.2008 mennessä.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

4) Hallituksen esitys eräiden Mansaaren kanssa tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 15/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 161/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 17/2008 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laeiksi sijoitusrahastolain ja sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 16/2008 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys 95. kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän työturvallisuuden ja -terveyden edistämistä koskevan yleissopimuksen nro 187 hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 174/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 176/2007 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 8/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi Verohallinnosta sekä siihen liittyvien eräiden lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 148/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 5/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys alkoholitavarain salakuljetuksen ehkäisemistä tarkoittavan sopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä sekä laiksi Suomen ja Ruotsin välillä yhteisestä valvonnasta alkoholitavarain luvattoman maahantuonnin ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 10/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksen irtisanomisesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimuksen irtisanominen hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laiksi julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 172/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 21.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen