Täysistunnon pöytäkirja 27/2011 vp

PTK 27/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. TIISTAINA 6. SYYSKUUTA 2011

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.03—15.57) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—16.43).

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia ottamaan paikkansa. Tervetuloa jatkamaan kesätauon jälkeen valtiopäiviä ja eduskunnan syysistuntokautta!

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 9 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

  • Maarit Feldt-Ranta /sd
  • Maria Guzenina-Richardson /sd (s)
  • Anna-Maja Henriksson /r (e)
  • Saara Karhu /sd (s)
  • Merja Kyllönen /vas (e)
  • Paula Lehtomäki /kesk (p)
  • Timo Soini /ps (e)
  • Erkki Tuomioja /sd (e)
  • Jutta Urpilainen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

  • Timo Soini /ps (16.27)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiopäivien ollessa keskeytettyinä tasavallan presidentti on antanut eduskunnalle 22.7., 12.8. ja 26.8.2011 hallituksen esitykset HE 12—24/2011 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 14.7., 21.7., 28.7., 11.8., 18.8., 25.8. ja 1.9.2011 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 22—28/2011 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 22 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 23 lakivaliokunnan,

asiasta U 24 sivistysvaliokunnan,

asiasta U 25 talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan,

asioista U 26 ja 27 perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja talousvaliokunnan sekä

asiasta U 28 liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvoston oikeuskansleri on 31.3.2011 antanut eduskunnalle kertomuksen virkatoimistaan ja lain noudattamista koskevista havainnoistaan vuodelta 2010 (K 15/2011 vp).

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 11, 14—43, 45/2011 vp.

__________

Valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuudet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pääministeri Jyrki Katainen on 7.7.2011 ja elinkeinoministeri Jyri Häkämies 25.8.2011 ilmoittanut muutoksista sidonnaisuuksiinsa (VN 2, 3/2011 vp).

__________

Valiokuntien jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää Paula Lehtomäki vapautusta talousvaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 7.9.2011 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle Itävallan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lelujen turvallisuudesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2011 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle jalkaväkimiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirron kieltämisestä ja niiden hävittämisestä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2011 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista tehtyyn yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen ja uuden selityksen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvistä oikeudenhoitoa koskevista säännöksistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 17/2011 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 18/2011 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle Macaon kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle Seychellien kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle Costa Rican kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2011 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maanmittauslaitoksesta annetun lain 2 ja 3 §:n sekä Geodeettisesta laitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain muuttamisesta sekä kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2011 vp

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2011 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 7.9.2011 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 16.43.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​