Täysistunnon pöytäkirja 27/2012 vp

PTK 27/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. KESKIVIIKKONA 21. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.16—15.59), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.59—18.01) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.01—20.36).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 33 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (e)
 • Christina Gestrin /r (e)
 • Satu Haapanen /vihr (e)
 • Lauri Heikkilä /ps (e)
 • Timo Heinonen /kok (e)
 • Ari Jalonen /ps (e)
 • Mikael Jungner /sd
 • Anneli Kiljunen /sd (e)
 • Kimmo Kivelä /ps (e)
 • Anna Kontula /vas
 • Esko Kurvinen /kok (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (e)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Anne Louhelainen /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Arto Pirttilahti /kesk (e)
 • Simo Rundgren /kesk (e)
 • Janne Sankelo /kok (e)
 • Kimmo Sasi /kok (e)
 • Mikko Savola /kesk (e)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Ismo Soukola /ps (s)
 • Eero Suutari /kok (e)
 • Astrid Thors /r
 • Jani Toivola /vihr
 • Maria Tolppanen /ps (e)
 • Sinuhe Wallinheimo /kok (e)
 • Sofia Vikman /kok (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Jani Toivola /vihr (17.27)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lapsiperheiden hyvinvoinnin turvaaminen

Ainoa käsittely

Välikysymys  VK 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Keskustelu välikysymyksestä päättyi 20.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 26/1/2012

Keskustelussa on tehty seuraavat ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle:

Juha Rehula Annika Saarikon kannattamana: "Eduskunta katsoo, että lapsiperheiden köyhyyttä tulee ehkäistä ja perheille tulee tarjota aito valinnanvapaus lapsen hoitomuodon suhteen. Hallitus jätti korottamatta pienimmät äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat työttömyysturvan tasolle. Hallituksen mahdolliset kaavailut lapsilisien indeksikorotuksesta luopumisesta sekä pienten lasten kotihoidon tuen leikkauksesta eivät ole hyväksyttäviä. Nämä heikennykset lisäisivät lapsiperheiden köyhyyttä ja lisäisivät merkittävästi kuntien päivähoito- ja toimeentulotukimenoja. Koska hallituksen perhepoliittinen linja on kestämätön lapsiperheiden ja myös julkisen talouden kannalta, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta."

Arja Juvonen Lea Mäkipään kannattamana: "Hallituksen toimet eivät ole edistäneet lapsiperheiden asemaa ja lasten hyvinvointia, eikä hallitus näin ollen nauti eduskunnan luottamusta."

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin äänestetään Juha Rehulan ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan ja sen jälkeen siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

1) Äänestyksessä Juha Rehulan ehdotuksesta Arja Juvosen ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi Arja Juvosen ehdotuksen äänin

jaa 134, ei 32; poissa 33.

( Ään. 1 )

( liite1 )

2) Äänestyksessä Arja Juvosen ehdotuksesta eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta, äänin

jaa 103, ei 63; poissa 33.

( Ään. 2 )

( liite2 )

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Israelin välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 4/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään puolustusvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 28/1/2012

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Mauritiuksen kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2011 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle Barentsin euroarktisen alueen hallitusten välillä yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä Euroopan unionin edun vuoksi vaihdettujen turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 123/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 138/2011 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 2/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain 25 luvun muuttamisesta ja evankelis-luterilaisen kirkon vaakunoista annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 13/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta sekä laiksi meriliikennetietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta annetun lain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 14/2012 vp

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

10) Laki avioliittolain muuttamisesta, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 1 luvun kumoamisesta sekä transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain 2 §:n 2 ja 3 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2012 vp (Alexander Stubb /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 8/2012 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen annettavien selitysten hyväksymisestä sekä laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2011 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle tutkimus-, kehitys-, testaus- ja arviointihankkeista Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 5/2012 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteisestä hankintamenettelystä huutokauppatarkkailijan nimeämiseksi tehdyn sopimuksen ja yhteisestä hankintamenettelystä yhteisten huutokauppapaikkojen nimeämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi sekä laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 7/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 22.3.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 22.3.2012 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 20.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen