Täysistunnon pöytäkirja 28/2001 vp

PTK 28/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

28. TIISTAINA 20. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tuija Brax /vihr
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Jouko Jääskeläinen /skl
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tarja Kautto /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Paavo Lipponen /sd
 • Pehr Löv /r
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Kalevi Olin /sd
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Martti Tiuri /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Seppo Kanerva /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

20.3. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Paavo Lipponen /sd

20. ja 21.3. edustajat

 • Riitta Prusti /sd
 • Matti Väistö /kesk

20.—22.3. edustajat

 • Inkeri Kerola /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk

20.—23.3. edustaja

 • Tarja Kautto /sd

21.—29.3. edustaja

 • Matti Saarinen /sd

21.—30.3. edustajat

 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Irja Tulonen /kok
 • Kari Uotila /vas
 • Jukka Vihriälä /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.3. edustajat

 • Pehr Löv /r
 • Kirsi Piha /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas

20.—23.3. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

20.—27.3. edustaja

 • Hannu Takkula /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

20.3. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok

20.—23.3. edustaja

 • Sinikka Mönkäre /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 15. päivänä maaliskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat n:ot U 10—13/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään toimittanut mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden n:ot U 10 ja 11 osalta sivistysvaliokunnan,

asian n:o U 12 osalta talousvaliokunnan sekä

asian n:o U 13 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Pääministerin ilmoitus valtioneuvoston päätöksestä vuosien 2002—2005 määrärahakehyksiksi

Pääministerin ilmoitus  PI 1/2001 vp

Keskustelu

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen käydään keskustelu työjärjestyksen 24 §:ssä tarkoitetusta pääministerin ilmoituksesta valtioneuvoston päätöksestä vuosien 2002—2005 määrärahakehyksiksi.

Valtiovarainministeri Niinistö antoi pääministerin ilmoituksen perjantaina 9. päivänä maaliskuuta pidetyssä istunnossa, minkä jälkeen asian käsittely keskeytettiin.

Asian käsittelyä jatketaan ja ilmoituksen johdosta sallitaan keskustelu. Keskustelun aloittaa valtiovarainministeri Niinistö, ja sen jälkeen eduskuntaryhmien edustajat käyttävät puheenvuoron ryhmien suuruusjärjestyksessä. Näiden puheenvuorojen pituus saa olla enintään 7 minuuttia.

Tämän jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen. Lisäksi myönnän harkintani mukaan enintään 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Vastauspuheenvuoroa pyydetään seisomaan nousten ja V-painiketta käyttäen.

Eduskunta siirtyy päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 32/1/2001

3) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 204/2000 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 3/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 9/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2001 vp

Lakialoite  LA 53/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 20/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 18.35.

Täysistunto lopetetaan kello 18.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​