Täysistunnon pöytäkirja 29/2006 vp

PTK 29/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

29. PERJANTAINA 24. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Eva Biaudet /r
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Olli Nepponen /kok
 • Mikaela Nylander /r
 • Lyly Rajala /kok
 • Paula Risikko /kok
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.3. edustaja

 • Liisa Hyssälä /kesk

24.—27.3. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

26. ja 27.3. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

26.—28.3. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

24.3. edustajat

 • Matti Ahde /sd
 • Johannes Koskinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

24.3. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Valto Koski /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Osmo Soininvaara /vihr

__________

Valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007—2011

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella 23. päivältä maaliskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille 2007—2011 (VNS 2/2006 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle ensi tiistain istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi tiistain täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1097—1101/2005 vp, KK 2, 4, 10, 15, 16/2006 vp.

__________

Toimenpidealoitteet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että puhemiesneuvosto on 23. päivänä maaliskuuta 2006 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteet TPA 6—37/2006 vp.

__________

Suuren valiokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suuren valiokunnan jäsenyydestä ed. Tapani Tölli ja varajäsenyydestä ed. Kyösti Karjula. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että suuren valiokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 28. päivänä maaliskuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2006 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2006 vp

Puhemies:

Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain istunnossa.

PTK 26/2/2006

Keskustelussa on ed. Esko-Juhani Tennilä ed. Timo Soinin kannattamana ehdottanut, että ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Viime tiistain täysistunnossa hyväksytyn menettelytavan mukaan hallituksen esitykseen sisältyvät 1.—7. lakiehdotus muodostavat yhden kokonaisuuden.

1. lakiehdotus julistetaan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön kolmanteen ponteen sisältyvän ehdotuksen mukaisesti kiireelliseksi yksimielisesti.

Puhemies:

Nyt on päätettävä 1. lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy 1. lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; joka ei sitä hyväksy, äänestää "ei". Jos vähintään 2/3 annetuista äänistä on jaa-ääniä, on lakiehdotus perustuslain 73 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksytty, mutta muuten se on hylätty.

Puhemies:

Totean, että työjärjestyksen 63 §:n 2 momentin mukaan pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 164 jaa- ja 9 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 24.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt 1. lakiehdotuksen.

Hyväksytyn menettelytavan mukaisesti katsotaan myös 2.—7. lakiehdotus hyväksytyiksi.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys lahjontaa koskevaan Euroopan neuvoston rikosoikeudelliseen yleissopimukseen tehtyjen varaumien voimassaolon jatkamisen hyväksymisestä

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään keskustelu asiasta. Sen jälkeen päätetään lakivaliokunnan mietinnön ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee eduskunnan hyväksyntää ponnessa tarkoitettujen varaumien pitämiseen voimassa toistaiseksi.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ponteen sisältyvä ehdotus varaumien pitämisestä voimassa toistaiseksi hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys korruption vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi rikoslain 30 luvun 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 197/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 3/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 3. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​