Täysistunnon pöytäkirja 3/2001 vp

PTK 3/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

3. TIISTAINA 6. HELMIKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Bjarne Kallis /skl
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pehr Löv /r
 • Markku Markkula /kok
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Kirsi Piha /kok
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Petri Salo /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Jouko Skinnari /sd
 • Sakari Smeds /skl
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd
 • Kari Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Harry Wallin /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Jouko Skinnari /sd
 • Hanna Markkula-Kivisilta /kok
 • Eero Akaan-Penttilä /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

6.2. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Bjarne Kallis /skl
 • Pehr Löv /r
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Riitta Prusti /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Petri Salo /kok
 • Hannu Takkula /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jari Vilén /kok

6. ja 7.2. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

6.—9.2. edustajat

 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Sakari Smeds /skl
 • Irja Tulonen /kok
 • Marja-Liisa Tykkyläinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

6.2. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Marjatta Stenius-Kaukonen /vas
 • Kari Urpilainen /sd

6. ja 7.2. edustaja

 • Markku Markkula /kok

6.—28.2. edustaja

 • Ossi Korteniemi /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

2.2. edustajat

 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

6.2. edustajat

 • Markku Laukkanen /kesk
 • Pertti Mäki-Hakola /kok
 • Harry Wallin /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Parlamentarismi ja uusi valtiosääntö

Valtiopäivien avauskeskustelu

Keskustelualoite  KA 1/2001 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto on päättänyt valtiopäivien avauskeskustelun järjestämisestä ajankohtaiskeskustelun menettelytapoja noudattaen. Aiheena on Parlamentarismi ja uusi valtiosääntö. Avauspuheenvuoron asiasta käyttää pääministeri Lipponen, minkä jälkeen käydään ryhmäpuheenvuorokierros 5 minuutin puheenvuoroin. Tämän jälkeen myönnetään puhemiehen harkinnan mukaan enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja sekä enintään 1 minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

2) Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 201/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 203/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 204/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 205/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 206/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 207/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 208/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 209/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 210/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 211/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 212/2000 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 213/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 214/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikennevaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 215/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

16) Vahvistamatta jääneenä palautunut laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta (HE 174/2000 vp)

Lähetekeskustelu

Vahvistamatta jäänyt laki   VJL 1/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys postipalvelulaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 74/2000 vp

Liikennevaliokunnan mietintö  LiVM 13/2000 vp

Lakialoite  LA 87/2000 vp

Toimenpidealoite  TPA 65, 121/2000 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti tiistaina 20. päivänä helmikuuta pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​