Täysistunnon pöytäkirja 3/2013 vp

PTK 3/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

3. KESKIVIIKKONA 6. HELMIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.05—17.07), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.07—18.55) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.55—22.02).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 14 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sauli Ahvenjärvi /kd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Maria Guzenina-Richardson /sd
 • Anna Kontula /vas
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Pirkko Mattila /ps
 • Jari Myllykoski /vas
 • Ville Niinistö /vihr
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Kaj Turunen /ps (e)
 • Oras Tynkkynen /vihr

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Jari Myllykoski /vas (14.20)
 • Jukka Gustafsson /sd (14.48)
 • Oras Tynkkynen /vihr (15.02)
 • Anna Kontula /vas (15.43)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi Arja Juvosen ja häneltä vapautuneelle varajäsenen paikalle Johanna Jurvan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi Johanna Jurvan sekä ympäristövaliokunnan jäseneksi Anni Sinnemäen.

2) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2012

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valtioneuvoston esittelypuheenvuoron jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia.

Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelu ja asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 4/18/2013

3) Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevista tiedoista Jamaikan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2012 vp

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2012 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Koloveden kansallispuistosta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2012 vp

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2012 vp

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Suomen ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 184/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 185/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Keskustelussa on Ari Jalonen ehdottanut, että asia pannaan pöydälle seuraavaan istuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Ari Jalosen ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 7.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elatusvelvoitteita koskevan neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain, Suomen keskusviranomaisesta eräissä elatusapua koskevissa kansainvälisissä asioissa annetun lain 2 §:n sekä ulkomailla annetun elatusapua koskevan päätöksen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 186/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta Suomen tasavallan ja Kosovon tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 187/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 188/2012 vp

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 23/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 156/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 157/2012 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 11/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 78/2012 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2012 vp

Lakialoite  LA 58, 59/2011 vp

Toimenpidealoite  TPA 7/2011 vp

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2013 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 7.2.2013 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 22.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen