Täysistunnon pöytäkirja 30/2013 vp

PTK 30/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

30. TIISTAINA 2. HUHTIKUUTA 2013

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.57), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.57—17.58) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (17.58—19.03).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 23 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Mika Kari /sd (s)
 • Pentti Kettunen /ps (s)
 • Katri Komi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Ville Niinistö /vihr
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd (p)
 • Raimo Piirainen /sd
 • Leena Rauhala /kd (s)
 • Matti Saarinen /sd
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Eero Suutari /kok
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Mirja Vehkaperä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Mirja Vehkaperä /kesk (14.19)
 • Eero Suutari /kok (14.34)
 • Raimo Piirainen /sd (17.25)

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 28.3.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 21—25/2013 vp.

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.3.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 11—13/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asiasta U 11 ulkoasiainvaliokunnan,

asiasta U 12 lakivaliokunnan sekä

asiasta U 13 liikenne- ja viestintävaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Valtioneuvoston selonteot

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 20.3.2013 antanut eduskunnalle selonteon kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta (VNS 2/2013 vp).

Valtioneuvosto on 27.3.2013 antanut eduskunnalle selonteon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014—2017 (VNS 3/2013 vp).

__________

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtiontalouden tarkastusvirasto on 26.3.2013 antanut eduskunnalle kertomuksen puoluerahoituksen valvonnasta 2012 (K 5/2013 vp).

(Hälinää) — Pyydän eduskuntaa rauhoittumaan työhön.

__________

Euroopan neuvoston puhemiehen Jean-Claude Mignon’n vierailu

Puhemies Eero Heinäluoma:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Euroopan neuvoston puhemies Jean-Claude Mignon seurueineen on saapunut seuraamaan eduskunnan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi. (Suosionosoituksia).

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 10 luvun 7 §:n ja poliisilain 5 luvun 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 19/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle sähkö- ja maakaasumarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2013 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 2 luvun 16 §:n sekä kirjanpitolain 2 luvun ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 82 ja 84 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 25/2013 vp

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 203/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 1/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 31/1/2013

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 184/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maantielain 5 ja 42 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2012 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ilmailulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 5/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 6/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi, rikoslain 46 luvun 1 §:n muuttamisesta ja rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 35 ja 36 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 61/2012 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 3/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 10 ja 44 luvun sekä sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 2/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 4/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 3/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 5/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta sekä laiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2012 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 6/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 201/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 2/2013 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 3.4.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 19.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​