Täysistunnon pöytäkirja 31/2005 vp

PTK 31/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. TORSTAINA 31. MAALISKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arto Bryggare /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Matti Kangas /vas
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Raija Vahasalo /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.3. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Erkki Virtanen /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.3. edustaja

 • Leena Harkimo /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.3. edustajat

 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Klaus Pentti /kesk
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Väistö /kesk

31.3. ja 1.4. edustaja

 • Tuija Nurmi /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan talousvaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1.—8. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

1.—8. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy talousvaliokunnan ehdotukseen 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 12/2005 vp (Anni Sinnemäki /vihr)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

4) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 29/2005 vp (Bjarne Kallis /kd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki työntekijäin eläkelain 9 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 31/2005 vp (Mikko Kuoppa /vas ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 258/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 18.36.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​