Täysistunnon pöytäkirja 31/2014 vp

PTK 31/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

31. KESKIVIIKKONA 26. MAALISKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (14.00—15.28) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (15.28—16.17).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Juho Eerola /ps (e)
 • Ritva Elomaa /ps (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Risto Kalliorinne /vas (e)
 • Johanna Karimäki /vihr (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Pia Kauma /kok
 • Osmo Kokko /ps (e)
 • Katri Komi /kesk (s)
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Laila Koskela /ps
 • Johannes Koskinen /sd
 • Pirkko Mattila /ps
 • Riitta Myller /sd
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Mats Nylund /r
 • Sari Palm /kd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Annika Saarikko /kesk (s)
 • Jouko Skinnari /sd (e)
 • Alexander Stubb /kok (e)
 • Katja Taimela /sd
 • Eila Tiainen /vas (e)
 • Jani Toivola /vihr
 • Kauko Tuupainen /ps (e)
 • Tapani Tölli /kesk (e)
 • Anu Urpalainen /kok (e)
 • Tuula Väätäinen /sd (e)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Kari Rajamäki /sd (14.19)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (14.36)
 • Riitta Myller /sd (15.29)
 • Pirkko Mattila /ps (15.30)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaallisen kriisinhallintaoperaatioon Keski-Afrikan tasavallassa

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 3/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 25.3.2014 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 30/1/2014

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton:

"1. Eduskunta ei pidä perusteltuna Suomen osallistumista ja 25 sotilaan lähettämistä Keski-Afrikan tasavaltaan suunniteltuun EU:n sotilasoperaatioon (EUFOR RCA). Keski-Afrikan nykyisen kriisin laajuus, yli 2 miljoonan ihmisen välitön humanitäärisen avun tarve, yli 800 000 ihmisen pako kodeistaan, kiihtyvä väkivallan ja koston kierre ja etnisten puhdistusten ja kansanmurhan uhka edellyttävät YK:n laajan humanitaarisen rauhanturvaoperaation nopeaa käynnistämistä ja samanaikaisesti tehokasta, välitöntä avustustoimintaa.

2. Monet suuret EU-maat, muun muassa Britannia, Saksa ja Italia, ovat ilmoittaneet, etteivät lähetä joukkojaan EUFOR RCA -operaatioon. Suomea lukuun ottamatta muut Pohjoismaat ovat jättäytymässä operaatiosta. Ranskan arvion mukaan operaation toteuttaminen näin suppealla pohjalla voi käydä mahdottomaksi.

3. Lisäksi EU:n sotilasoperaatio saattaa jäädä ilman yhteistä koordinointia EU:n, YK:n ja Afrikan unionin käynnissä olevan avustus- ja kehitysyhteistyön kanssa. Tämä todetaan myös ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä.

4. Suomen operaatioon varaamia 10 miljoonan euron voimavaroja onkin syytä kanavoida nopean kriisiavun lisäresursseiksi kansainvälisille avustusjärjestöille, muun muassa Punaiselle Ristille, ja kotimaisille toimijoille, esimerkiksi Kirkon Ulkomaanavulle, joilla on parhaillaan käynnissä humanitaarisia hankkeita Keski-Afrikan tasavallassa.

5. Kun kysymys on sadoistatuhansista ihmishengistä, on moraalisesti arveluttavaa perustella valtioneuvoston selonteon tapaan Suomen osallistumista EU:n sotilaallisen kriisinhallinnan operaatioon vetoamalla EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja yhteisten sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseen.

6. Suomen tehtävänä on nyt omin voimavaroin ja poliittisin aloittein edistää kansainvälisen yhteisön kriisitietoisuutta, valtioiden ja järjestöjen avustuspäätöksiä, välittömän kriisiavun perille viemistä ja YK:n laajan humanitaarisen rauhanturvaoperaation nopeaa käynnistämistä Keski-Afrikan tasavallassa."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen äänin

jaa 142, ei 2; poissa 55.

( Ään. 1 )

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 12/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 15/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2013 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina 27.3.2014 kello 16.

Täysistunto lopetettiin kello 16.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​