Täysistunnon pöytäkirja 32/2001 vp

PTK 32/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. PERJANTAINA 23. MAALISKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Aho /kesk
 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena-Kaisa Harkimo /kok
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Timo Ihamäki /kok
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Tarja Kautto /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Ossi Korteniemi /kesk
 • Johannes Koskinen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Kari Kärkkäinen /skl
 • Suvi Lindén /kok
 • Paavo Lipponen /sd
 • Markku Markkula /kok
 • Rauha-Maria Mertjärvi /vihr
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Olli Nepponen /kok
 • Sauli Niinistö /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Kari Rajamäki /sd
 • Jussi Ranta /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Hannu Takkula /kesk
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Kari Kärkkäinen /skl

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

23.3. edustaja

 • Paavo Lipponen /sd

23.3.—4.4. edustaja

 • Suvi-Anne Siimes /vas

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

23.3. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Niilo Keränen /kesk
 • Esko Kurvinen /kok
 • Markku Markkula /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1999

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan kirjelmän ohella viime joulukuun 8. päivältä on eduskunnalle saapunut Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus vuodelta 1999 (K 3/2001 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 1055, 1057, 1063, 1065—1071/2000 vp, 1, 3, 6—8, 10, 11, 14, 15, 17, 20—23, 25, 26, 28, 31, 37, 39, 40, 43, 65/2001 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 207/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Keskustelu asiasta päättyi viime tiistain ensimmäisessä istunnossa.

Keskustelussa on ed. Räsänen ed. Keräsen kannattamana ehdottanut vastalauseeseen sisältyvän lausumaehdotuksen hyväksymistä.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Räsäsen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 109 jaa- ja 47 ei-ääntä; poissa 43.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 9/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2001 vp

Lakialoite  LA 53/2000 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1. Yleiskeskustelu asiasta päättyi viime istunnossa.

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

2 § hyväksytään keskustelutta.

3 §

Keskustelu:

Leena Rauhala /skl:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 3 § saa valiokunnan mietinnön vastalauseessa olevan muodon.

Inkeri Kerola /kesk:

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Rauhala ed. Kerolan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 114 jaa- ja 45 ei-ääntä; poissa 40.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

5, 9 ja 14 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sivistysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Pohjoismainen yhteistyö

Ajankohtaiskeskustelu

Keskustelualoite  KA 8/2001 vp (Outi Ojala /vas ym.)

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisesta yhteistyöstä. Avauspuheenvuorot asiasta käyttävät keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja ed. Ojala sekä ministeri Enestam. Näiden puheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia.

Avauspuheenvuorojen jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros, jossa puheenvuoron pituus on enintään 5 minuuttia. Tämän jälkeen puhemies myöntää harkintansa mukaan enintään 3 minuutin pituisia puheenvuoroja ja enintään 1 minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja. Puheenvuoron voi varata tästä alkaen P-painiketta käyttäen.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi poliisilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 20/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 4/2001 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 3/2001 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 2/2001 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​