Täysistunnon pöytäkirja 32/2012 vp

PTK 32/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

32. PERJANTAINA 30. MAALISKUUTA 2012

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (13.00—13.29) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (13.29—14.01).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Pertti Hemmilä /kok (e)
 • Kalle Jokinen /kok
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Elsi Katainen /kesk (s)
 • Jyrki Katainen /kok
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Pauli Kiuru /kok
 • Katri Komi /kesk (e)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Paula Lehtomäki /kesk (p)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Eeva Maria Maijala /kesk
 • Silvia Modig /vas
 • Outi Mäkelä /kok
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Eila Tiainen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Kari Uotila /vas (e)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Stefan Wallin /r
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Pauliina Viitamies /sd
 • Anne-Mari Virolainen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas

__________

Hallituksen esitykset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 29.3.2012 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 19—27/2012 vp, joista hallituksen esitys 23 on esitys vuoden 2012 lisätalousarvioksi.

Lisätalousarvioesityksen johdosta tehtävät talousarvioaloitteet on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 3.4.2012 kello 12.

Kertomukset

Puhemies Eero Heinäluoma:

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta on 16.3.2012 antanut eduskunnalle kertomuksen neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuodelta 2011 (K 1/2012 vp).

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 43, 97, 107, 120, 131, 133, 141, 143—145, 147—151, 158, 160, 162/2012 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies Eero Heinäluoma:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti perustuslakivaliokunnan jäseneksi Raimo Piiraisen.

2) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Afganistanin tilanteesta ja Suomen kokonaistuesta Afganistanille, mukaan lukien osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 29.3.2012 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 31/2/2012

Keskustelussa on Jyrki Yrttiaho Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut että eduskunta hyväksyy seuraavan kannanoton: "Eduskunta edellyttää, että Suomi päättää viipymättä ISAF-joukkojensa kotiuttamisesta Afganistanista. Eduskunta ei myöskään pidä perusteltuna selonteon kannanottoa Nato-johtoisen sotilaallisen läsnäolon jatkamisesta nykyisessä muodossaan vuoden 2014 jälkeen. Suomen osallistuminen sotilaalliseen ISAF-operaatioon Afganistanissa on muutettava YK:n johtamaksi siviilioperaatioksi, joka tukee maan jälleenrakentamista sekä edesauttaa poliittisen dialogin ja rauhanprosessin aikaansaamista. Näiden tavoitteiden toteutumista voi parhaiten edistää maa, joka ei itse osallistu sotatoimiin tai niiden tukemiseen."

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

Äänestyksessä Jyrki Yrttiahon ehdotuksesta valiokunnan ehdotusta vastaan eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta äänin

jaa 150, ei 2; poissa 47.

( Ään. 1 )

Asian käsittely päättyi.

3) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2011

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2012 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

4) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2010

Mietintöjen pöydällepano

Kertomus  K 9/2011 vp

Kertomus  K 13/2011 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 2/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 11.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain sekä ympäristönsuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 15/2012 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2012 vp

Mietintö pantiin pöydälle 10.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 10.4.2012 kello 14. Hyvää pääsiäistä kaikille!

Täysistunto lopetettiin kello 14.01.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​