Täysistunnon pöytäkirja 33/2005 vp

PTK 33/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. TIISTAINA 5. HUHTIKUUTA 2005

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Esko Ahonen /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Bjarne Kallis /kd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Mika Lintilä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Lyly Rajala /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Matti Saarinen /sd
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Minna Sirnö /vas
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Marja Tiura /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Matti Väistö /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Pia Viitanen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.—6.4. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Arto Bryggare /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Esko Kiviranta /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Mika Lintilä /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr

4.—27.4. edustaja

 • Esko Ahonen /kesk

5.4. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Uotila /vas
 • Matti Väistö /kesk

5. ja 6.4. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

5.—7.4. edustajat

 • Lyly Rajala /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas

5.—27.4. edustajat

 • Reijo Paajanen /kok
 • Minna Sirnö /vas

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.4. edustaja

 • Risto Kuisma /sd

5.4.—3.6. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.4. edustajat

 • Heidi Hautala /vihr
 • Tuija Nurmi /kok
 • Klaus Pentti /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Martin Saarikangas /kok
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pia Viitanen /sd

5.—8.4. edustaja

 • Kalevi Olin /sd

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 31. päivänä maaliskuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 12, 13/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 12 osalta lakivaliokunnan sekä

asian U 13 osalta liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että hallituksen kirjelmän ohella 1. päivältä huhtikuuta 2005 on eduskunnalle saapunut hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2004 (K 3/2005 vp).

Tämä kertomus ja sen oheisaineistoksi tarkoitetut Suomen kehitysyhteistyökertomus vuodelta 2004 ja Työllisyyskertomus vuodelta 2004 on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla ne edustajille.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain 2 ja 5 §:n sekä kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2004 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 1/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 226/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 4/2005 vp

Toimenpidealoite  TPA 113/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2004 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt 1.—8. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

1.—8. lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 195/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 3/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintöön sisältyvät viisi lausumaehdotusta hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 20/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 21/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 22/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 23/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi etuostolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 24/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2004 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 1/2005 vp

Lakialoite  LA 136/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 276/2004 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 15.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​