Täysistunnon pöytäkirja 33/2006 vp

PTK 33/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

33. PERJANTAINA 31. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Christina Gestrin /r
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Jyri Häkämies /kok
 • Mikko Immonen /vas
 • Roger Jansson /r
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Annika Lapintie /vas
 • Pehr Löv /r
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Klaus Pentti /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Eero Reijonen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Astrid Thors /r
 • Tapani Tölli /kesk
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jari Vilén /kok
 • Erkki Virtanen /vas
 • Ulla-Maj Wideroos /r

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

31.3. edustajat

 • Eero Heinäluoma /sd
 • Eero Reijonen /kesk

31.3.—4.4. edustaja

 • Katri Komi /kesk

2.—4.4. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

2.—5.4. edustaja

 • Kimmo Sasi /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

31.3. edustaja

 • Christina Gestrin /r

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

31.3. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Iivo Polvi /vas
 • Astrid Thors /r

__________

Uudet hallituksen esitykset

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään 31. päivänä maaliskuuta 2006 antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 18—27/2006 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 17, 20—22, 24, 25, 34, 35, 39, 42—54, 56, 58, 60, 63, 65, 66, 72/2006 vp.

__________

Lakivaliokunnan jäsenet

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytää ed. Marja Tiura vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostutaan.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että lakivaliokunnan täydennysvaali toimitetaan ensi tiistaina 4. päivänä huhtikuuta kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään ensi tiistaina kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun suuren valiokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Eero Akaan-Penttilä ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Sirpa Asko-Seljavaara sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Marja Tiura.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on valtuuskunnan varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Petri Salo.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Kansaneläkelaitoksen valtuutetuksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Paula Risikko.

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 3/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan.

Keskustelu

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 34/4/2006

5) Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

Lähetekeskustelu

Kertomus  K 2/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi tieliikennelain muuttamisesta ja Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 10/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 5/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin sekä laiksi oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 259/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.29.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​